Bay () Lyrics

Cantonese Yale Romanization
我抱星月 在這天祥地和 ngóh póuh sīng yuht joih jéh tīn chèuhng deih wòh
夢借漁火 哼首歌 muhng je yùh fó hāng sáu gō
月光光 照地堂 yuht gwōng gwōng jiu deih tòhng
岸起暖心窩 心窩 ngohn héi nyúhn sām wō sām wō
你挽星月 圓滿萬家燈火 néih wáahn sīng yuht yùhn múhn maahn gā dāng fó
浪花歸灣 燃闌珊 lohng fā gwāi wāan yìhn làahn sāan
月歸家 依戀人 yuht gwāi gā yī lyún yàhn
醉影吻花窗 花窗 jeui yíng máhn fā chēung fā chēung
灣昇明月 在這人間銀河 wāan sīng mìhng yuht joih jéh yàhn gāan ngàhn hòh
多少心心相聚 多珍重 dō síu sām sām sēung jeuih dō jān juhng
願伴飛橋跨晴空 yuhn buhn fēi kìuh kwa chìhng hūng
灣昇明月 盡收人間銀河 wāan sīng mìhng yuht jeuhn sāu yàhn gāan ngàhn hòh
多少朝朝暮暮 萬千里 dō síu jīu jīu mouh mouh maahn chīn léih
欲乘長風 挂帆追 yuhk sìhng chèuhng fūng gwa fàahn jēui
你挽星月 圓滿萬家燈火 néih wáahn sīng yuht yùhn múhn maahn gā dāng fó
浪花歸灣 燃闌珊 lohng fā gwāi wāan yìhn làahn sāan
月歸家 依戀人 yuht gwāi gā yī lyún yàhn
醉影吻花窗 花窗 jeui yíng máhn fā chēung fā chēung
灣昇明月 在這人間銀河 wāan sīng mìhng yuht joih jéh yàhn gāan ngàhn hòh
多少心心相聚 多珍重 dō síu sām sām sēung jeuih dō jān juhng
願伴飛橋跨晴空 yuhn buhn fēi kìuh kwa chìhng hūng
灣昇明月 盡收人間銀河 wāan sīng mìhng yuht jeuhn sāu yàhn gāan ngàhn hòh
多少朝朝暮暮 萬千里 dō síu jīu jīu mouh mouh maahn chīn léih
欲乘長風 挂帆追 yuhk sìhng chèuhng fūng gwa fàahn jēui
欲乘長風 挂帆追 yuhk sìhng chèuhng fūng gwa fàahn jēui

About This Song

Song Title (wāan)
Meaning Bay
Release
Music Chang Shilei
Lyrics Wang Pingjiu
Arrangement
  • Chang Shilei
  • He Shan
Buy This Song iTunes