Qingjing Jing (清靜經) Lyrics

Mandarin Pinyin
老君曰 大道無形 生育天地 lǎo jūn yuē dà dào wú xíng shēng yù tiān dì
大道無情 運行日月 dà dào wú qíng yùn xíng rì yuè
大道無名 長養萬物 dà dào wú míng cháng yǎng wàn wù
吾不知其名 強名曰道 wú bù zhī qí míng qiáng míng yuē dào
夫道者 有清有濁 有動有靜 fū dào zhě yǒu qīng yǒu zhuó yǒu dòng yǒu jìng
天清地濁 天動地靜 tiān qīng dì zhuó tiān dòng dì jìng
男清女濁 男動女靜 nán qīng nǚ zhuó nán dòng nǚ jìng
降本流末 而生萬物 jiàng běn liú mò ér shēng wàn wù
清者濁之源 動者靜之基 qīng zhě zhuó zhī yuán dòng zhě jìng zhī jī
人能常清靜 天地悉皆歸 rén néng cháng qīng jìng tiān dì xī jiē guī
夫人神好清 而心擾之 fū rén shén hào qīng ér xīn rǎo zhī
人心好靜 而欲牽之 rén xīn hào jìng ér yù qiān zhī
常能遣其欲 而心自靜 cháng néng qiǎn qí yù ér xīn zì jìng
澄其心而神自清 自然六慾不生 chéng qí xīn ér shén zì qīng zì rán liù yù bù shēng
三毒消滅 所以不能者 sān dú xiāo miè suǒ yǐ bù néng zhě
為心未澄 欲未遣也 wéi xīn wèi chéng yù wèi qiǎn yě
能遣之者 內觀其心 néng qiǎn zhī zhě nèi guān qí xīn
心無其心 外觀其形 xīn wú qí xīn wài guān qí xíng
形無其形 遠觀其物 xíng wú qí xíng yuǎn guān qí wù
物無其物 三者既悟 唯見於空 wù wú qí wù sān zhě jì wù wéi jiàn yú kōng
觀空亦空 空無所空 guān kōng yì kōng kōng wú suǒ kōng
所空既無 無無亦無 suǒ kōng jì wú wú wú yì wú
無無既無 湛然常寂 wú wú jì wú zhàn rán cháng jì
寂無所寂 欲豈能生 jì wú suǒ jì yù qǐ néng shēng
欲既不生 即是真靜 yù jì bù shēng jí shì zhēn jìng
真常應物 真常得性 zhēn cháng yìng wù zhēn cháng dé xìng
常應常靜 常清靜矣 cháng yìng cháng jìng cháng qīng jìng yǐ
如此清靜 漸入真道 rú cǐ qīng jìng jiàn rù zhēn dào
既入真道 名為得道 jì rù zhēn dào míng wéi dé dào
雖名得道 實無所得 suī míng dé dào shí wú suǒ dé
為化眾生 名為得道 wèi huà zhòng shēng míng wéi dé dào
能悟之者 可傳聖道 néng wù zhī zhě kě chuán shèng dào
老君曰 上士無爭 下士好爭 lǎo jūn yuē shàng shì wú zhēng xià shì hào zhēng
上德不德 下德執德 shàng dé bù dé xià dé zhí dé
執著之者 不名道德 zhí zhuó zhī zhě bù míng dào dé
眾生所以不得真道者 zhòng shēng suǒ yǐ bù dé zhēn dào zhě
為有妄心 既有妄心 wéi yǒu wàng xīn jì yǒu wàng xīn
即驚其神 既驚其神 jí jīng qí shén jì jīng qí shén
即著萬物 既著萬物 jí zhuó wàn wù jì zhuó wàn wù
即生貪求 既生貪求 jí shēng tān qiú jì shēng tān qiú
即是煩惱 煩惱妄想 jí shì fán nǎo fán nǎo wàng xiǎng
憂苦身心 便遭濁辱 yōu kǔ shēn xīn biàn zāo zhuó rǔ
流浪生死 常沉苦海 永失真道 liú làng shēng sǐ cháng chén kǔ hǎi yǒng shī zhēn dào
真常之道 悟者自得 zhēn cháng zhī dào wù zhě zì dé
得悟道者 常清靜矣 dé wù dào zhě cháng qīng jìng yǐ

About This Song

Song Title 清靜經 (qīng jìng jīng)
Meaning Scripture of purity/clarity and tranquility/stillness/quiescence
Release
Music Luan Shu
Lyrics Laozi
Arrangement Luan Shu