Millennial Heyday (千禧盛世) Lyrics

Cantonese/Mandarin Yale Romanization / Pinyin
千億星光 大地萬物萬象 chīn yīk sīng gwōng daaih deih maahn maht maahn jeuhng
在靜待千禧的曙光 joih jihng doih chīn hēi dīk chyúh gwōng
這個世界 看看這個世界 jéh go sai gaai hon hon jéh go sai gaai
卸下了千載的晚裝 se hah líuh chīn jói dīk máahn jōng
盛放千載的花 舒出千載的香 sihng fong chīn jói dīk fā syū chēut chīn jói dīk hēung
大地上一切亦漂亮 daaih deih seuhng yāt chai yihk piu leuhng
聯合這世界天地同盟 lyùhn hahp jéh sai gaai tīn deih tùhng màhng
為這新世紀開張 waih jéh sān sai géi hōi jēung
讓我將我心燃亮 將眼睛擦亮 yeuhng ngóh jēung ngóh sām yìhn leuhng jēung ngáahn jīng chaat leuhng
同為這盛世射強光 指出遠景新去向 tùhng waih jéh sihng sai seh kèuhng gwōng jí chēut yúhn gíng sān heui heung
每顆心與心聯繫 不歇的勉勵 múih fó sām yúh sām lyùhn haih bāt hit dīk míhn laih
同為這大勢定方略 合力營盛世 tùhng waih jéh daaih sai dihng fōng leuhk hahp lihk yìhng sihng sai
五個千禧 經歷多少變動 wǔ gè qiān xǐ jīng lì duō shǎo biàn dòng
依舊有東方的巨龍 yī jiù yǒu dōng fāng de jù lóng
巨龍巨龍 飛入現代天空 jù lóng jù lóng fēi rù xiàn dài tiān kōng
實現那五千年的夢 shí xiàn nà wǔ qiān nián de mèng
踏進新的千禧 大地互助互利 daahp jeun sān dīk chīn hēi daaih deih wuh joh wuh leih
人同人牽引互動 yàhn tùhng yàhn hīn yáhn wuh duhng
強調愛與恕 推動和平 kèuhng diuh oi yúh syu tēui duhng wòh pìhng
盛世推向更高峰 sihng sai tēui heung gang gōu fūng
讓我將我心燃亮 將眼睛擦亮 yeuhng ngóh jēung ngóh sām yìhn leuhng jēung ngáahn jīng chaat leuhng
同為這盛世射強光 指出遠景新去向 tùhng waih jéh sihng sai seh kèuhng gwōng jí chēut yúhn gíng sān heui heung
每顆心與心聯繫 不歇的勉勵 múih fó sām yúh sām lyùhn haih bāt hit dīk míhn laih
同為這大勢定方略 合力營盛世 tùhng waih jéh daaih sai dihng fōng leuhk hahp lihk yìhng sihng sai
千億星光 大地萬物萬象 chīn yīk sīng gwōng daaih deih maahn maht maahn jeuhng
在靜待千禧的曙光 joih jihng doih chīn hēi dīk chyúh gwōng
這個世界 看看這個世界 jéh go sai gaai hon hon jéh go sai gaai
卸下了千載的晚裝 se hah líuh chīn jói dīk máahn jōng
盛放千載的花 舒出千載的香 sihng fong chīn jói dīk fā syū chēut chīn jói dīk hēung
大地上一切亦漂亮 daaih deih seuhng yāt chai yihk piu leuhng
聯合這世界天地同盟 lyùhn hahp jéh sai gaai tīn deih tùhng màhng
為這新世紀開張 waih jéh sān sai géi hōi jēung
讓我將我心燃亮 將眼睛擦亮 yeuhng ngóh jēung ngóh sām yìhn leuhng jēung ngáahn jīng chaat leuhng
同為這盛世射強光 指出遠景新去向 tùhng waih jéh sihng sai seh kèuhng gwōng jí chēut yúhn gíng sān heui heung
每顆心與心聯繫 不歇的勉勵 múih fó sām yúh sām lyùhn haih bāt hit dīk míhn laih
同為這大勢定方略 合力營盛世 tùhng waih jéh daaih sai dihng fōng leuhk hahp lihk yìhng sihng sai
讓我將我心燃亮 將眼睛擦亮 yeuhng ngóh jēung ngóh sām yìhn leuhng jēung ngáahn jīng chaat leuhng
同為這盛世射強光 指出遠景新去向 tùhng waih jéh sihng sai seh kèuhng gwōng jí chēut yúhn gíng sān heui heung
每顆心與心聯繫 不歇的勉勵 múih fó sām yúh sām lyùhn haih bāt hit dīk míhn laih
同為這大勢定方略 合力營盛世 tùhng waih jéh daaih sai dihng fōng leuhk hahp lihk yìhng sihng sai

About This Song

Song Title 千禧盛世 (chīn hēi sihng sai)
Meaning Millennial heyday
Performed With
 • Jackie Chan
 • Leslie Cheung
 • Alan Tam
 • Anita Mui
 • Na Ying
 • Andy Lau
 • Leon Lai
 • Sammi Cheng
 • Cass Phang
 • Aaron Kwok
 • Jacky Cheung
 • Others
Release
Music Joseph Koo
Lyrics Kwok-Kong Cheng
Arrangement Joseph Koo