Virtues of the Silent Orchid (幽兰操) Lyrics

Mandarin Pinyin
兰之猗猗 扬扬其香 lán zhī yǐ yǐ yáng yáng qí xiāng
众香拱之 幽幽其芳 zhòng xiāng gǒng zhī yōu yōu qí fāng
不采而佩 于兰何伤 bù cǎi ér pèi yú lán hé shāng
以日以年 我行四方 yǐ rì yǐ nián wǒ xíng sì fāng
文王梦熊 渭水泱泱 wén wáng mèng xióng wèi shuǐ yāng yāng
采而佩之 奕奕清芳 cǎi ér pèi zhī yì yì qīng fāng
雪霜茂茂 蕾蕾于冬 xuě shuāng mào mào lěi lěi yú dōng
君子之守 子孙之昌 jūn zǐ zhī shǒu zǐ sūn zhī chāng
雪霜茂茂 蕾蕾于冬 xuě shuāng mào mào lěi lěi yú dōng
君子之守 子孙之昌 jūn zǐ zhī shǒu zǐ sūn zhī chāng
兰之猗猗 扬扬其香 lán zhī yǐ yǐ yáng yáng qí xiāng
众香拱之 幽幽其芳 zhòng xiāng gǒng zhī yōu yōu qí fāng
不采而佩 (不采而佩) 于兰何伤 bù cǎi ér pèi (bù cǎi ér pèi) yú lán hé shāng
以日以年 我行四方 yǐ rì yǐ nián wǒ xíng sì fāng
文王梦熊 渭水泱泱 wén wáng mèng xióng wèi shuǐ yāng yāng
采而佩之 (采而佩之) 奕奕清芳 cǎi ér pèi zhī (cǎi ér pèi zhī) yì yì qīng fāng
雪霜茂茂 蕾蕾于冬 xuě shuāng mào mào lěi lěi yú dōng
君子之守 子孙之昌 jūn zǐ zhī shǒu zǐ sūn zhī chāng
雪霜茂茂 蕾蕾于冬 xuě shuāng mào mào lěi lěi yú dōng
君子之守 子孙之昌 jūn zǐ zhī shǒu zǐ sūn zhī chāng

About This Song

Song Title 幽兰操 (yōu lán cāo)
Meaning Virtues of the silent orchid
Release
Movie Confucius
Music Ou Ge
Lyrics Han Yu
Buy This Song iTunes