Heart Sutra (心经, Mandarin Version) Lyrics

Mandarin Pinyin
观自在菩萨 行深般若波罗蜜多时 guān zì zài pú sà xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí
照见五蕴皆空 度一切苦厄 zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng dù yī qiè kǔ è
舍利子 色不异空 空不异色 shě lì zi sè bù yì kōng kōng bù yì sè
色即是空 空即是色 sè jí shì kōng kōng jí shì sè
受想行识 亦复如是 shòu xiǎng xíng shí yì fù rú shì
舍利子 是诸法空相 shě lì zi shì zhū fǎ kōng xiāng
不生不灭 不垢不净 不增不减 bù shēng bù miè bù gòu bù jìng bù zēng bù jiǎn
是故空中无色 shì gù kōng zhōng wú sè
无受想行识 无眼耳鼻舌身意 wú shòu xiǎng xíng shí wú yǎn ěr bí shé shēn yì
无色声香味触法 无眼界 wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ wú yǎn jiè
乃至无意识界 nǎi zhì wú yì shí jiè
无无明 亦无无明尽 乃至无老死 wú wú míng yì wú wú míng jìn nǎi zhì wú lǎo sǐ
亦无老死尽 无苦集灭道 yì wú lǎo sǐ jìn wú kǔ jí miè dào
无智亦无得 以无所得故 wú zhì yì wú dé yǐ wú suǒ dé gù
菩提萨埵 依般若波罗蜜多故 pú tí sà duǒ yī bō rě bō luó mì duō gù
心无挂碍 无挂碍故 无有恐怖 xīn wú guà ài wú guà ài gù wú yǒu kǒng bù
远离颠倒梦想 究竟涅盘 三世诸佛 yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng jiū jìng niè pán sān shì zhū fó
依般若波罗蜜多故 yī bō rě bō luó mì duō gù
得阿耨多罗三藐三菩提 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí
故知般若波罗蜜多 gù zhī bō rě bō luó mì duō
是大神咒 是大明咒 是无上咒 shì dà shén zhòu shì dà míng zhòu shì wú shàng zhòu
是无等等咒 能除一切苦 真实不虚 shì wú děng děng zhòu néng chú yī qiè kǔ zhēn shí bù xū
故说般若波罗蜜多咒 即说咒曰 gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu jí shuō zhòu yuē
Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

About This Song

Song Title 心经 (xīn jīng)
Meaning Heart Sutra
Release
Cantonese Version Heart Sutra (心經)