MV Lyrics

Cantonese Yale Romanization
只得一張梳化的一間空屋 jí dāk yāt jēung sō fá dīk yāt gāan hūng ūk
她彷彿很想痛哭 tā fóng fāt hán séung tung hūk
專心想一想傷心史 jyūn sām séung yāt séung sēung sām sí
讓眼淚順順利利被滴出 yeuhng ngáahn leuih seuhn seuhn leih leih beih dihk chēut
花有幾束 她再換禮服 fā yáuh géi chūk  tā joi wuhn láih fuhk
歌要結束 今晚要繼續 gō yiu git chūk  gām máahn yiu gai juhk
她於沙灘披起黑色的披肩 tā yū sā tāan pēi héi hāk sīk dīk pēi gīn
表演冰封的怨曲 bíu yín bīng fūng dīk yun kūk
披肩升空飛出黑狗極哀豔 pēi gīn sīng hūng fēi chēut hāk gáu gihk ōi yihm
特技令夢幻在哭 dahk geih lihng muhng waahn joih hūk
歌再結束 螢幕裡 gō joi git chūk  yìhng mohk léuih
誰做什麼 在彈什麼 sèuih jouh sahm mō  joih tàahn sahm mō
情歌換來特別效果 chìhng gō wuhn lòih dahk biht haauh gwó
情歌就如輪迴無數花火 chìhng gō jauh yùh lèuhn wùih mòuh sou fā fó
繼續磨 gai juhk mòh
這一首歌關於歸宿 jéh yāt sáu gō gwāan yū gwāi sūk
因此她必需誇張 她滿足 yān chí tā bīt sēui kwā jēung  tā múhn jūk
開心得想哭 即哭出 hōi sām dāk séung hūk  jīk hūk chēut
像魔術在販賣浪漫幸福 jeuhng mō seuht joih faan maaih lohng maahn hahng fūk
歌再結束 螢幕裡 gō joi git chūk  yìhng mohk léuih
誰做什麼 在乎什麼 sèuih jouh sahm mō  joih fùh sahm mō
情歌為何淪為情歌 chìhng gō waih hòh lèuhn waih chìhng gō
什麼 為何漏夜陪我聽歌 sahm mō  waih hòh lauh yeh pùih ngóh tēng gō
彷彿聽結果 fóng fāt ting git gwó
什麼 在煩什麼 sahm mō  joih fàahn sahm mō
如果想說日後如果 yùh gwó séung syut yaht hauh yùh gwó
情歌別離在望才看清楚 chìhng gō biht lèih joih mohng chòih hon chīng chó

About This Song

Song Title MV
Meaning Music video
Release
Music Nicholas Tse
Lyrics Lin Xi
Arrangement Zhang Yadong
Buy This Song iTunes (To Love album version)