In the Name of False Love (假愛之名) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
終身成就 歸於愛人 jūng sān sìhng jauh gwāi yū oi yàhn
宣洩了體溫 扭曲了良心 syūn sit líuh tái wān náu kūk líuh lèuhng sām
快慰來自抱憾 到處埋伏敵人 faai wai lòih jih póuh hahm dou chyu màaih fuhk dihk yàhn
對你如昨日天真 卻早壯烈犧牲 deui néih yùh johk yaht tīn jān keuk jóu jong liht hēi sāng
如此這般殉道 (勝過寂寞剃度) yùh chí jéh būn sēun douh (sing gwo jihk mohk tai douh)
原本只想漫步 (踏下漫長血路) yùhn bún jí séung maahn bouh (daahp hah maahn chèuhng hyut louh)
不枉一生驕傲 (將這麼忠貞的身軀) bāt wóng yāt sāng gīu ngouh (jēung jéh mō jūng jīng dīk sān kēui)
(給禿鷹超渡 化作永生的糞土) (kāp tūk yīng chīu douh fa jok wíhng sāng dīk fan tóu)
即使因愛捐軀 我會以勇士去自居 jīk sí yān oi gyūn kēui ngóh wuih yíh yúhng sih heui jih gēui
不惜因愛捐軀 神聖又自私的壯舉 bāt sīk yān oi gyūn kēui sàhn sing yauh jih sī dīk jong géui
偏執無罪 出師有名 pīn jāp mòuh jeuih chēut sī yáuh mìhng
鴉片裡溫馨 戰火裡馳騁 ā pin léuih wān hīng jin fó léuih chìh chíng
接吻持續革命 牽手放低本性 jip máhn chìh juhk gaak mihng hīn sáu fong dāi bún sing
錯愛留在墓誌銘 博取最後慘勝 cho oi làuh joih mouh ji míhng bok chéui jeui hauh cháam sing
如此這般殉道 (勝過寂寞剃度) yùh chí jéh būn sēun douh (sing gwo jihk mohk tai douh)
原本只想漫步 (踏下漫長血路) yùhn bún jí séung maahn bouh (daahp hah maahn chèuhng hyut louh)
不枉一生驕傲 (將這麼忠貞的身軀) bāt wóng yāt sāng gīu ngouh (jēung jéh mō jūng jīng dīk sān kēui)
(給禿鷹超渡 化作永生的糞土) (kāp tūk yīng chīu douh fa jok wíhng sāng dīk fan tóu)
即使因愛捐軀 我會以勇士去自居 jīk sí yān oi gyūn kēui ngóh wuih yíh yúhng sih heui jih gēui
不惜因愛捐軀 神聖又自私的壯舉 bāt sīk yān oi gyūn kēui sàhn sing yauh jih sī dīk jong géui
即使因愛捐軀 我會以勇士去自居 jīk sí yān oi gyūn kēui ngóh wuih yíh yúhng sih heui jih gēui
不惜因愛捐軀 神聖又自私的壯舉 bāt sīk yān oi gyūn kēui sàhn sing yauh jih sī dīk jong géui
不惜因愛捐軀 自尊不悔 自虐無淚 bāt sīk yān oi gyūn kēui jih jyūn bāt fui jih yeuhk mòuh leuih

About This Song

Song Title 假愛之名 (gá oi jī mìhng)
Meaning In the name of false love
Release
Music Faye Wong
Lyrics Lin Xi
Arrangement Zhang Yadong
Buy This Song iTunes
Mandarin Version To Love (將愛)