Withered Flower (花事了) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
趁笑容在面上 chan siu yùhng joih mihn seuhng
就讓餘情懸心上 jauh yeuhng yùh chìhng yùhn sām seuhng
世界大生命長 sai gaai daaih sāng mihng chèuhng
不只與你分享 bāt jí yúh néih fān héung
讓我感謝你 贈我空歡喜 yeuhng ngóh gám jeh néih  jahng ngóh hūng fūn héi
記得要忘記 gei dāk yiu mòhng gei
和你暫別又何妨 wòh néih jaahm biht yauh hòh fòhng
音樂正歡樂 yām ngohk jing fūn lohk
你叫我寂寞 néih giu ngóh jihk mohk
怎麼襯這音樂 jám mō chan jéh yām ngohk
是我想睡了 受不起打擾 sih ngóh séung seuih líuh  sauh bāt héi dá yíu
時間比你重要 sìh gaan béi néih juhng yiu
是我安定了幸福的騷擾 sih ngóh ōn dihng líuh hahng fūk dīk sōu yíu
我都厭倦了 ngóh dōu yim gyuhn líuh
是我懂事了 什麼都不曉 sih ngóh dúng sih líuh  sahm mō dōu bāt híu
連你都錯認了 lìhn néih dōu cho yihng líuh
若說花事了 幸福知多少 yeuhk syut fā sih líuh  hahng fūk jī dō síu
你可領悟了 néih hó líhng ngh líuh
Yes, I’m going home
I must hurry home
Where a life goes on
So, I’m going home
Going home alone
And your life goes on

About This Song

Song Title 花事了 (fā sih líuh)
Meaning Withered flower
Release
Music
  • Sophie Zelmani
  • Lars Halapi
Lyrics Lin Xi
Arrangement Guo Liang
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Passenger (乘客)
English Version Going Home (performed by Sophie Zelmani)