Scary (心驚膽戰) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
絕對知道你是 jyuht deui jī douh néih sih
壞得起 抱不起 waaih dāk héi póuh bāt héi
沒法相信這樣 muht faat sēung seun jéh yeuhng
在一起 憑自己 joih yāt héi pàhng jih géi
想要走 沒理由 séung yiu jáu muht léih yàuh
只因你極罕有 jí yān néih gihk hón yáuh
等太久 越強求 dáng taai gáu yuht kéuhng kàuh
擔心有什麼看漏 看漏 dāam sām yáuh sahm mō hon lauh hon lauh
讓我心驚膽戰 yeuhng ngóh sām gīng dáam jin
等不及你表演 dáng bāt kahp néih bíu yín
為你心驚膽戰 waih néih sām gīng dáam jin
抽不著你的煙 chāu bāt jeuk néih dīk yīn
沒法相信這樣 muht faat sēung seun jéh yeuhng
用心機 會歡喜 yuhng sām gēi wuih fūn héi
愉快需要氣力 yùh faai sēui yiu hei lihk
在撐起 憑自欺 joih chāang héi pàhng jih hēi
等太久 讓雙手 dáng taai gáu yeuhng sēung sáu
等得冷汗濕透 dáng dāk láahng hohn sāp tau
想要走 別轉頭 séung yiu jáu biht jyun tàuh
擔心會目睹錯漏 錯漏 dāam sām wuih muhk dóu cho lauh cho lauh
讓我心驚膽戰 yeuhng ngóh sām gīng dáam jin
等不及你表演 dáng bāt kahp néih bíu yín
為你心驚膽戰 waih néih sām gīng dáam jin
抽不著你的煙 chāu bāt jeuk néih dīk yīn
待到心驚膽戰 doih dou sām gīng dáam jin
聲嘶力竭表演 sīng sī lihk kit bíu yín
恨到心驚膽戰 hahn dou sām gīng dáam jin
這齣完美表演 jéh chēut yùhn méih bíu yín
在這天 差點 joih jéh tīn chā dím
差點沒有這天 chā dím muht yáuh jéh tīn

About This Song

Song Title 心驚膽戰 (sām gīng dáam jin)
Meaning Scary
Release
Music Zhang Yadong
Lyrics Lin Xi
Arrangement Zhang Yadong
Buy This Song iTunes