Fashion Show (花生騷) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
你一出世經已被看 néih yāt chēut sai gīng yíh beih hon
成人動物園持久開放 sìhng yàhn duhng maht yùhn chìh gáu hōi fong
再也分不到關注或渴望 joi yáh fān bāt dou gwāan jyu waahk hot mohng
就似金魚 誰也想觀光 jauh chíh gām yú sèuih yáh séung gūn gwōng
眾生相 同生花 互相觀賞 jung sāng seung tùhng sāng fā wuh sēung gūn séung
舉起相機的一樣被觀賞 géui héi séung gēi dīk yāt yeuhng beih gūn séung
誰知這女士名字 sèuih jī jéh néuih sih mìhng jih
憑迪歌猜到她可能是 pàhng dihk gō chāai dou tā hó nàhng sih
人人中傷 她應該是
人人鼓掌 她應該是
yàhn yàhn jung sēung tā yīng gōi sih
yàhn yàhn gú jéung tā yīng gōi sih
台邊穿禮服男士 tòih bīn chyūn láih fuhk nàahm sih
懷疑他傾向會否是 wàaih yìh tā kīng heung wuih fáu sih
在世界荒原 人望我吧
行弧步轉圈 望我吧
joih sai gaai fōng yùhn yàhn mohng ngóh bah
hàahng wùh bouh jyun hyūn mohng ngóh bah
被我望 大家就像同事
被我望 但觀眾太類似
beih ngóh mohng daaih gā jauh jeuhng tùhng sih
beih ngóh mohng daahn gūn jung taai leuih chíh
看的可以同時被看 hon dīk hó yíh tùhng sìh beih hon
巡遊二十年場面悲壯 chèuhn yàuh yih sahp nìhn chèuhng mín bēi jong
最美的錦鯉同時在仰望 jeui méih dīk gám léih tùhng sìh joih yéuhng mohng
在水中央 遊客的臉龐 joih séui jūng yēung yàuh haak dīk líhm pòhng
就算是寧波車 無關色相 jauh syun sih nìhng bō chē mòuh gwāan sīk seung
一身的袈裟一樣被觀賞 yāt sān dīk gā sā yāt yeuhng beih gūn séung
互相展覽盡人事 wuh sēung jín láahm jeuhn yàhn sih
人人都喜愛多管閒事 yàhn yàhn dōu héi oi dō gún hàahn sih
人人中傷 她應該是
人人鼓掌 她應該是
yàhn yàhn jung sēung tā yīng gōi sih
yàhn yàhn gú jéung tā yīng gōi sih
皮膚可以被歧視 pèih fū hó yíh beih kèih sih
拿皮草展覽當公事 nàh pèih chóu jín láahm dong gūng sih
在世界荒原 人望我吧
行弧步轉圈 望我吧
joih sai gaai fōng yùhn yàhn mohng ngóh bah
hàahng wùh bouh jyun hyūn mohng ngóh bah
被我望 大家就像同事
被我望 但觀眾太類似
beih ngóh mohng daaih gā jauh jeuhng tùhng sih
beih ngóh mohng daahn gūn jung taai leuih chíh
互相展覽盡人事 wuh sēung jín láahm jeuhn yàhn sih
人人都喜愛多管閒事 yàhn yàhn dōu héi oi dō gún hàahn sih
人人中傷 她應該是
人人鼓掌 她應該是
yàhn yàhn jung sēung tā yīng gōi sih
yàhn yàhn gú jéung tā yīng gōi sih
皮膚可以被歧視 pèih fū hó yíh beih kèih sih
拿皮草展覽當公事 nàh pèih chóu jín láahm dong gūng sih
在世界荒原 人望我吧
行弧步轉圈 望我吧
joih sai gaai fōng yùhn yàhn mohng ngóh bah
hàahng wùh bouh jyun hyūn mohng ngóh bah
被我望 大家就像同事
被我望 但觀眾太類似
beih ngóh mohng daaih gā jauh jeuhng tùhng sih
beih ngóh mohng daahn gūn jung taai leuih chíh

About This Song

Song Title 花生騷 (fā sāng sōu)
Meaning Fashion show
Duet With Anita Mui
Release
Music Terry Chan
Lyrics Lin Xi
Arrangement
 • Terry Chan
 • Adky Wun
 • Calvin Choy
Buy This Song iTunes