Matchless Under Heaven, Heaven La Earth La (天下無雙天啦地啦) Lyrics

Cantonese/Mandarin Yale Romanization / Pinyin
「你有嘢同我講呀?」 néih yáuh yéh tùhng ngóh góng a?”
「唔知點開口喎。」 m̀h jī dím hōi háu wo.”
「你試下。」 néih si háh.”
「好,咁我試試。」 hóu, gám ngóh si si.”
聽好啦 我想在你啦邊 tīng hǎo la wǒ xiǎng zài nǐ la biān
啦啦啦啦啦啦 la la la la la la
一雙啦 啦你臉啦 yī shuāng la la nǐ liǎn la
拿著你啦啦啦 ná zhe nǐ la la la
千啦萬啦 陪你啦啦 qiān la wàn la péi nǐ la la
我的話好比那啦啦啦啦 wǒ de huà hǎo bǐ nà la la la la
啦啦啦啦啦啦 la la la la la la
我想啦 哪有一天不想 wǒ xiǎng la nǎ yǒu yī tiān bù xiǎng
啦啦啦啦啦 la la la la la
巴不得有個啦啦 bā bù dé yǒu gè la la
對我說啦啦啦 duì wǒ shuō la la la
啦長啦久 天啦地啦 la cháng la jiǔ tiān la dì la
你的啦是我的啦啦啦啦 nǐ de la shì wǒ de la la la la
啦啦啦啦啦啦 la la la la la la
「你明唔明呀?」 néih mìhng m̀h mìhng a?”
「講多一次吖。」 góng dō yāt chi ā.”
「好,咁你聽住啦喎。」 hóu, gám néih tēng jyuh la wo.”
你啦我 我啦你 永遠啦啦啦 nǐ la wǒ wǒ la nǐ yǒng yuǎn la la la
人生啦啦啦 難得啦啦啦 rén shēng la la la nán dé la la la
哪怕啦啦啦 大不了 nǎ pà la la la dà bù liǎo
啦啦啦啦啦啦啦啦 la la la la la la la la
千言萬語不外乎那 qiān yán wàn yǔ bù wài hū nà
啦啦啦啦啦啦 la la la la la la
啦…… la
走天下 得一啦啦啦啦啦 zǒu tiān xià dé yī la la la la la
就啦啦啦 jiù la la la
「重有冇嘢講呀?」 juhng yáuh móuh yéh góng a?”
「冇啦,講晒㗎啦。係咪好感動呀?」 móuh lā, góng saai ga la. haih maih hóu gám duhng a?”
「特感動!」 tè gǎn dòng!”

About

Song Title 天下無雙天啦地啦 (tiān xià wú shuāng tiān la dì la)
Meaning Matchless under heaven, heaven la earth la
Duet With Tony Leung Chiu-wai
Release
Movie Chinese Odyssey 2002
Music Frankie Chan
Lyrics Lin Xi
Arrangement Tao Yimo
Dialogue
 • Faye Wong
 • Tony Leung Chiu-wai
 • Vicki Zhao
Mandarin Dialogues Version Matchless Under Heaven, Heaven La Earth La (天下無雙天啦地啦, version B)