Heart Road (心路) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
得不得到都不緊要 dāk bāt dāk dóu dōu bāt gán yiu
不急不躁 不須原因 bāt gāp bāt chou bāt sēui yùhn yān
不想太多 不必挽留 有過最好 bāt séung taai dō bāt bīt wáahn làuh yáuh gwo jeui hóu
珍不珍惜都開心過 jān bāt jān sīk dōu hōi sām gwo
不拖不欠 不掩良心 bāt tō bāt him bāt yím lèuhng sām
不聽歪理 不濫用眼淚 bāt ting wāai léih bāt laahm yuhng ngáahn leuih
沿著心路跑步 一高一低曲折的 yùhn jeuk sām louh páau bouh yāt gōu yāt dāi kūk jit dīk
沿路一度荒蕪 跌跌碰碰但滿足 yùhn louh yāt douh fōng mòuh dit dit pung pung daahn múhn jūk
越過山外 水外 一呼一吸親愛的 yuht gwo sāan ngoih séui ngoih yāt fū yāt kāp chān oi dīk
最後但願憾事不會太多 jeui hauh daahn yuhn hahm sih bāt wuih taai dō
開不開花不影響我 hōi bāt hōi fā bāt yíng héung ngóh
不經不覺光陰如風 bāt gīng bāt gok gwōng yām yùh fūng
一聲嘆息都會蒼老 yāt sīng taan sīk dōu wuih chōng lóuh
沿著心路跑步 一高一低曲折的 yùhn jeuk sām louh páau bouh yāt gōu yāt dāi kūk jit dīk
沿路一度荒蕪 跌跌碰碰但滿足 yùhn louh yāt douh fōng mòuh dit dit pung pung daahn múhn jūk
越過山外 水外 一呼一吸親愛的 yuht gwo sāan ngoih séui ngoih yāt fū yāt kāp chān oi dīk
最後但願憾事不會太多 jeui hauh daahn yuhn hahm sih bāt wuih taai dō
開不開花不影響我 hōi bāt hōi fā bāt yíng héung ngóh
不經不覺光陰如風 bāt gīng bāt gok gwōng yām yùh fūng
一聲嘆息都會蒼老 yāt sīng taan sīk dōu wuih chōng lóuh

About This Song

Song Title 心路 (sām louh)
Meaning Heart road
Release
Music Deep White
Lyrics Pia Ho
Arrangement Kubert Leung
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Sometimes Love Has a False Reputation (有時愛情徒有虛名)