The Empress’s New Clothes (女皇的新衣) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
一百雙鞋換上 yāt baak sēung hàaih wuhn seuhng
未看出哪一雙漂亮 meih hon chēut náh yāt sēung piu leuhng
不似戀人面相 得到後 bāt chíh lyún yàhn mihn seung dāk dóu hauh
擺到家裡怎看也一樣 báai dou gā léuih jám hon yáh yāt yeuhng
假設跟誰遇上 gá chit gān sèuih yuh seuhng
像進出試身室那樣 jeuhng jeun chēut si sān sāt náh yeuhng
不要給誰賣帳 減價後 bāt yiu kāp sèuih maaih jeung gáam ga hauh
總有新貨馬上再登場 júng yáuh sān fo máh seuhng joi dāng chèuhng
時裝不夠換 如果今天太悶 sìh jōng bāt gau wuhn yùh gwó gām tīn taai muhn
應該穿上什麼 yīng gōi chyūn seuhng sahm mō
樂得很懶惰 如果新衣太多 lohk dāk hán láahn doh yùh gwó sān yī taai dō
一絲不掛如何 yāt sī bāt gwa yùh hòh
Ba ba, ba la ba la ba ba
Ba ba, ba la ba la ba ba
不怕感情地震 bāt pa gám chìhng deih jan
換套簇新軍裝上陣 wuhn tou chūk sān gwān jōng séuhng jahn
飛到巴黎受訓 不快樂 fēi dou bā làih sauh fan bāt faai lohk
只要准我出去逛一陣 jí yiu jéun ngóh chēut heui kwaang yāt jahn
他既不能熱吻 tā gei bāt nàhng yiht máhn
就當買錯衫不要恨 jauh dong máaih cho sāam bāt yiu hahn
總有雙鞋合襯 商店內 júng yáuh sēung hàaih hahp chan sēung dim noih
總有一個體貼我的人 júng yáuh yāt go tái tip ngóh dīk yàhn
時裝不夠換 如果今天太悶 sìh jōng bāt gau wuhn yùh gwó gām tīn taai muhn
應該穿上什麼 yīng gōi chyūn seuhng sahm mō
樂得很懶惰 如果新衣太多 lohk dāk hán láahn doh yùh gwó sān yī taai dō
一絲不掛如何 yāt sī bāt gwa yùh hòh
Ba ba, ba la ba la ba ba
Ba ba, ba la ba la ba ba
時裝不夠換 如果今天太悶 sìh jōng bāt gau wuhn yùh gwó gām tīn taai muhn
應該穿上什麼 yīng gōi chyūn seuhng sahm mō
樂得很懶惰 如果新衣太多 lohk dāk hán láahn doh yùh gwó sān yī taai dō
一絲不掛如何 yāt sī bāt gwa yùh hòh
Ba ba, ba la ba la ba ba
Ba ba, ba la ba la ba ba
Ba ba, ba la ba la ba ba
Ba ba, ba la ba la ba ba
一百雙鞋換上 yāt baak sēung hàaih wuhn seuhng
未看出哪一雙漂亮 meih hon chēut náh yāt sēung piu leuhng
准我一時技癢 jéun ngóh yāt sìh geih yéuhng
爽快地簽賬 一概包到我身上 sóng faai deih chīm jeung yāt koi bāau dou ngóh sān seuhng

About This Song

Song Title 女皇的新衣 (néuih wòhng dīk sān yī)
Meaning The empress’s new clothes
Release
Music Tanya Chua
Lyrics Wyman Wong
Arrangement Kubert Leung
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Wrong Number (打錯了)