Vertigo (迷魂記) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
別叫我太感激你 biht giu ngóh taai gám gīk néih
藥水色太精美 yeuhk séui sīk taai jīng méih
別要我吃出滋味 biht yiu ngóh hek chēut jī meih
愉快得知覺麻痺 yùh faai dāk jī gok màh bei
為什麼呵護我 waih sahm mō hō wuh ngóh
當我痊癒了 可吃什麼 dōng ngóh chyùhn yuh líuh  hó hek sahm mō
為什麼感動我 waih sahm mō gám duhng ngóh
等我難習慣最低痛楚 dáng ngóh nàahn jaahp gwaan jeui dāi tung chó
怕什麼 怕愛人 pa sahm mō  pa oi yàhn
付出情感 得到禮品總會敏感 fuh chēut chìhng gám  dāk dou láih bán júng wuih máhn gám
怕什麼 怕習慣豁出去愛上他人 pa sahm mō  pa jaahp gwaan kut chēut heui oi seuhng tā yàhn
但卻不懂去弄完假再成真 daahn keuk bāt dúng heui luhng yùhn gá joi sìhng jān
別錯碰我的手臂 biht cho pung ngóh dīk sáu bei
毛管不夠爭氣 mòuh gún bāt gau jāng hei
別賜我太多福氣 biht chi ngóh taai dō fūk hei
令美點都掛住你 lihng méih dím dōu gwa jyuh néih
為什麼寵壞我 waih sahm mō chúng waaih ngóh
等我難習慣半掩被窩 dáng ngóh nàahn jaahp gwaan bun yím péih wō
怕什麼 怕愛人 pa sahm mō  pa oi yàhn
付出情感 得到禮品總會敏感 fuh chēut chìhng gám  dāk dou láih bán júng wuih máhn gám
怕什麼 怕習慣豁出去愛上他人 pa sahm mō  pa jaahp gwaan kut chēut heui oi seuhng tā yàhn
但卻不懂去弄完假再成真 daahn keuk bāt dúng heui luhng yùhn gá joi sìhng jān
怕什麼 怕被迷魂 pa sahm mō  pa beih màih wàhn
付出情感 得到細心只怕喪心 fuh chēut chìhng gám  dāk dou sai sām jí pa song sām
愛什麼 愛令我勇於報答太多人 oi sahm mō  oi lihng ngóh yúhng yū bou daap taai dō yàhn
但卻不知道如何死裡逃生 daahn keuk bāt jī douh yùh hòh séi léuih tòuh sāng

About This Song

Song Title 迷魂記 (màih wàhn gei)
Meaning Vertigo
Release
Music Nicholas Tse
Lyrics Lin Xi
Arrangement Kubert Leung
Buy This Song iTunes