Sleepless Flight (不眠飛行) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
Do do do…
三萬呎高 困在機艙 sāam maahn chek gōu kwan joih gēi chōng
足三萬呎高 我睡不好 jūk sāam maahn chek gōu ngóh seuih bāt hóu
小別太多 思念太早 síu biht taai dō sī nihm taai jóu
靠著氣流滑翔跳舞 kaau jeuk hei làuh waaht chèuhng tiu móuh
突然疑慮到 這機身似 daht yìhn yìh leuih dou jéh gēi sān chíh
夜半的飛蟻霎時迷路 yeh bun dīk fēi ngáih saap sìh màih louh
直到空姐說 可要被鋪 jihk dou hūng jé syut hó yiu péih pōu
合上眼睛數啊數 hahp seuhng ngáahn jīng sóu ah sóu
數啊數 並無一隻綿羊 sóu ah sóu bihng mòuh yāt jek mìhn yèuhng
跳得比你高 比你好 tiu dāk béi néih gōu béi néih hóu
夢到獅子將你帶走怎算好 muhng dou sī jí jēung néih daai jáu jám syun hóu
你這麼好 數到二零四七 néih jéh mō hóu sóu dou yih lìhng sei chāt
還未夠數 wàahn meih gau sou
一個一個國家數啊數 yāt go yāt go gwok gā sóu ah sóu
數啊數 暫時不見請你 sóu ah sóu jaahm sìh bāt gin chíng néih
吃得比我好 比我早 hek dāk béi ngóh hóu béi ngóh jóu
在半空中將你看得比我高 joih bun hūng jūng jēung néih hon dāk béi ngóh gōu
你這麼高 高過地平線 néih jéh mō gōu gōu gwo deih pìhng sin
拿望遠鏡 可會找得到 nàh mohng yúhn geng hó wuih jáau dāk dou
請勿剃鬚 青春不保 chíng maht tai sōu chīng chēun bāt bóu
都請勿剃鬚 再會一刻 dōu chíng maht tai sōu joi wuih yāt hāk
分別更多 激動更高 fān biht gang dō gīk duhng gang gōu
午夜太長 地圖太細 ńgh yeh taai chèuhng deih tòuh taai sai
突然明白到 吻不到你 daht yìhn mìhng baahk dou máhn bāt dóu néih
但卻找到你 那樣殘酷 daahn keuk jáau dóu néih náh yeuhng chàahn huhk
就算機長會祝旅客好 jauh syun gēi jéung wuih jūk léuih haak hóu
合上眼睛數啊數 hahp seuhng ngáahn jīng sóu ah sóu
數啊數 並無一隻綿羊 sóu ah sóu bihng mòuh yāt jek mìhn yèuhng
跳得比你高 比你好 tiu dāk béi néih gōu béi néih hóu
夢到獅子將你帶走怎算好 muhng dou sī jí jēung néih daai jáu jám syun hóu
你這麼好 數到二零四七 néih jéh mō hóu sóu dou yih lìhng sei chāt
Do do loo do, do loo do loo do
Do do do…
(合上眼睛數啊數) (hahp seuhng ngáahn jīng sóu ah sóu)
(數啊數 並無一隻綿羊) (sóu ah sóu bihng mòuh yāt jek mìhn yèuhng)
(跳得比你高 比你好) (tiu dāk béi néih gōu béi néih hóu)
(夢到獅子將你帶走怎算好) (muhng dou sī jí jēung néih daai jáu jám syun hóu)
(你這麼好 數到二零四七) (néih jéh mō hóu sóu dou yih lìhng sei chāt)
還未夠數 wàahn meih gau sou
一個一個國家數啊數 yāt go yāt go gwok gā sóu ah sóu
數啊數 暫時不見請你 sóu ah sóu jaahm sìh bāt gin chíng néih
吃得比我好 比我早 hek dāk béi ngóh hóu béi ngóh jóu
在半空中將你看得比我高 joih bun hūng jūng jēung néih hon dāk béi ngóh gōu
你這麼高 高過地平線 néih jéh mō gōu gōu gwo deih pìhng sin
拿望遠鏡 可會找得到 nàh mohng yúhn geng hó wuih jáau dāk dou

About This Song

Song Title 不眠飛行 (bāt mìhn fēi hàhng)
Meaning Sleepless flight
Release
Music Eric Kwok
Lyrics Lin Xi
Arrangement Eric Kwok
Buy This Song iTunes