Firefly (螢火蟲) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
若快樂如露水短暫 yeuhk faai lohk yùh louh séui dyún jaahm
把倒影當做床單 bá dóu yíng dong jouh chòhng dāan
在那剩餘汗衫的初夏 joih náh sihng yùh hohn sāam dīk chō hah
把天國當做人間 bá tīn gwok dong jouh yàhn gāan
若我們暢聚值得高興 yeuhk ngóh mùhn cheung jeuih jihk dāk gōu hing
連別離亦能活得豐盛 lìhn biht lèih yihk nàhng wuht dāk fūng sihng
來磨擦 來燃燒 lòih mòh chaat  lòih yìhn sīu
來焚毀我生命 lòih fàhn wái ngóh sāng mihng
我會化做螢火蟲 ngóh wuih fa jouh yìhng fó chùhng
我會當你是彩虹 ngóh wuih dong néih sih chói hùhng
不可伸手觸碰 仍衷心相信 bāt hó sān sáu jūk pung  yìhng chūng sām sēung seun
蘆葦是因此在顫動 lòuh wáih sih yān chí joih jin duhng
我忘記了我像螢火蟲 ngóh mòhng gei líuh ngóh jeuhng yìhng fó chùhng
愛上了大紅燈籠 oi seuhng líuh daaih hùhng dāng lùhng
分享不到溫暖 仍努力去發亮 fān héung bāt dóu wān nyúhn  yìhng nóuh lihk heui faat leuhng
直到流金似的歲月留在星空 jihk dou làuh gām chíh dīk seui yuht làuh joih sīng hūng
讓我漫無目的閃亮 yeuhng ngóh maahn mòuh muhk dīk sím leuhng
粉飾這宇宙櫥窗 fán sīk jéh yúh jauh chèuih chēung
讓跌蕩如流沙的映像 yeuhng dit dohng yùh làuh sā dīk yíng jeuhng
漆黑中擦亮檀香 chāt hāk jūng chaat leuhng tàahn hēung
若我們暢聚值得高興 yeuhk ngóh mùhn cheung jeuih jihk dāk gōu hing
連別離亦能活得豐盛 lìhn biht lèih yihk nàhng wuht dāk fūng sihng
來磨擦 來燃燒 lòih mòh chaat  lòih yìhn sīu
來焚毀我生命 lòih fàhn wái ngóh sāng mihng
我會化做螢火蟲 ngóh wuih fa jouh yìhng fó chùhng
我會當你是彩虹 ngóh wuih dong néih sih chói hùhng
不可伸手觸碰 仍衷心相信 bāt hó sān sáu jūk pung  yìhng chūng sām sēung seun
蘆葦是因此在顫動 lòuh wáih sih yān chí joih jin duhng
我忘記了我像螢火蟲 ngóh mòhng gei líuh ngóh jeuhng yìhng fó chùhng
愛上了大紅燈籠 oi seuhng líuh daaih hùhng dāng lùhng
分享不到溫暖 仍努力去發亮 fān héung bāt dóu wān nyúhn  yìhng nóuh lihk heui faat leuhng
讓我如火屑般舞動 然後失蹤 yeuhng ngóh yùh fó sit būn móuh duhng  yìhn hauh sāt jūng
然後失蹤 yìhn hauh sāt jūng
分享不到溫暖 仍努力去發亮 fān héung bāt dóu wān nyúhn  yìhng nóuh lihk heui faat leuhng
直到流金似的歲月留在星空 jihk dou làuh gām chíh dīk seui yuht làuh joih sīng hūng

About This Song

Song Title 螢火蟲 (yìhng fó chùhng)
Meaning Firefly
Release
Music C. Y. Kong
Lyrics Lin Xi
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Farewell Firefly (再見螢火蟲)