Love Letter to Myself (給自己的情書) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
請不要灰心 你也會有人妒忌 chíng bāt yiu fūi sām néih yáh wuih yáuh yàhn dou geih
你仰望到太高 貶低的只有自己 néih yéuhng mohng dou taai gōu bín dāi dīk jí yáuh jih géi
別盪失太早 旅遊有太多勝地 biht dohng sāt taai jóu léuih yàuh yáuh taai dō sing deih
你記住你髮膚會與你慶祝鑽禧 néih gei jyuh néih faat fū wuih yúh néih hing jūk jyun hēi
啦啦啦 慰藉自己 la la la wai jihk jih géi
開心的東西要專心記起 hōi sām dīk dūng sāi yiu jyūn sām gei héi
啦啦啦 愛護自己 la la la oi wuh jih géi
是地上拾到的真理 sih deih seuhng sahp dou dīk jān léih
寫這高貴情書 sé jéh gōu gwai chìhng syū
用自言自語 作我的天書 yuhng jih yìhn jih yúh jok ngóh dīk tīn syū
自己都不愛 怎麼相愛 jih géi dōu bāt oi jám mō sēung oi
怎麼可給愛人好處 jám mō hó kāp oi yàhn hóu chyu
這千斤重情書 jéh chīn gān chúhng chìhng syū
在夜欄盡處 如門前大樹 joih yeh làahn jeuhn chyu yùh mùhn chìhn daaih syuh
沒有他倚靠 歸家也不必撇雨 muht yáuh tā yí kaau gwāi gā yáh bāt bīt pit yúh
請不要哀傷 我會當你是偶像 chíng bāt yiu ōi sēung ngóh wuih dong néih sih ngáuh jeuhng
你要別人憐愛 先安裝一個藥箱 néih yiu biht yàhn lìhn oi sīn ōn jōng yāt go yeuhk sēung
做什麼也好 別為著得到讚賞 jouh sahm mō yáh hóu biht waih jeuk dāk dóu jaan séung
你要強壯到底 再去替對方設想 néih yiu kèuhng jong dou dái joi heui tai deui fōng chit séung
啦啦啦 慰藉自己 la la la wai jihk jih géi
開心的東西要專心記起 hōi sām dīk dūng sāi yiu jyūn sām gei héi
啦啦啦 愛護自己 la la la oi wuh jih géi
是地上拾到的真理 sih deih seuhng sahp dou dīk jān léih
寫這高貴情書 sé jéh gōu gwai chìhng syū
用自言自語 作我的天書 yuhng jih yìhn jih yúh jok ngóh dīk tīn syū
自己都不愛 怎麼相愛 jih géi dōu bāt oi jám mō sēung oi
怎麼可給愛人好處 jám mō hó kāp oi yàhn hóu chyu
這千斤重情書 jéh chīn gān chúhng chìhng syū
在夜欄盡處 如門前大樹 joih yeh làahn jeuhn chyu yùh mùhn chìhn daaih syuh
沒有他倚靠 歸家也不必撇雨 muht yáuh tā yí kaau gwāi gā yáh bāt bīt pit yúh
La la la la la, la la la la
La la la la la la la
La la la la, la la la la
La la la la la la la
拋得開手裡玩具 pāau dāk hōi sáu léuih wuhn geuih
先懂得好好進睡 sīn dúng dāk hóu hóu jeun seuih
深谷都攀過後 從泥濘尋到 sām gūk dōu pāan gwo hauh chùhng nàih nihng chàhm dou
這不甘心相信的金句 jéh bāt gām sām sēung seun dīk gām geui
寫這高貴情書 sé jéh gōu gwai chìhng syū
用自言自語 作我的天書 yuhng jih yìhn jih yúh jok ngóh dīk tīn syū
自己都不愛 怎麼相愛 jih géi dōu bāt oi jám mō sēung oi
怎麼可給愛人好處 jám mō hó kāp oi yàhn hóu chyu
這千斤重情書 jéh chīn gān chúhng chìhng syū
在夜欄盡處 如門前大樹 joih yeh làahn jeuhn chyu yùh mùhn chìhn daaih syuh
他不可倚靠 歸家也不必撇雨 tā bāt hó yí kaau gwāi gā yáh bāt bīt pit yúh
我要給我寫這高貴情書 ngóh yiu kāp ngóh sé jéh gōu gwai chìhng syū
用自言自語 作我的天書 yuhng jih yìhn jih yúh jok ngóh dīk tīn syū
自己都不愛 怎麼相愛 jih géi dōu bāt oi jám mō sēung oi
怎麼可給愛人好處 jám mō hó kāp oi yàhn hóu chyu
憑著我這千斤重情書 pàhng jeuk ngóh jéh chīn gān chúhng chìhng syū
在夜欄盡處 如門前大樹 joih yeh làahn jeuhn chyu yùh mùhn chìhn daaih syuh
沒有他倚靠 歸家也不必撇雨 muht yáuh tā yí kaau gwāi gā yáh bāt bīt pit yúh

About This Song

Song Title 給自己的情書 (kāp jih géi dīk chìhng syū)
Meaning Love letter to myself
Release
Drama The Awakening Story
Music C. Y. Kong
Lyrics Lin Xi
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Book of Laughter and Forgetting (笑忘書)