Sky Light Infinite (星空無限, Cantonese Version) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
世界有多漂亮 就像夢想總會嚮往 sai gaai yáuh dō piu leuhng jauh jeuhng muhng séung júng wuih heung wóhng
我有渴望 所有星星都會因此更光 ngóh yáuh hot mohng só yáuh sīng sīng dōu wuih yān chí gang gwōng
繁星都不夠多 全都給我採過 fàahn sīng dōu bāt gau dō chyùhn dōu kāp ngóh chói gwo
Go for more, ask for more
天空不夠多 轉身飛越過 tīn hūng bāt gau dō jyun sān fēi yuht gwo
Go for more, ask for more
一線光 一百種渴望 yāt sin gwōng yāt baak júng hot mohng
在期待的臉特別好看 joih kèih doih dīk líhm dahk biht hóu hon
永不滿足 所以不寂寞 wíhng bāt múhn jūk só yíh bāt jihk mohk
隨時嚮往 才隨時開朗 chèuih sìh heung wóhng chòih chèuih sìh hōi lóhng
給我追趕 給我新鮮探訪 kāp ngóh jēui gón kāp ngóh sān sīn taam fóng
繁星都不夠多 全都給我採過 fàahn sīng dōu bāt gau dō chyùhn dōu kāp ngóh chói gwo
Go for more, ask for more
天空不夠多 轉身飛越過 tīn hūng bāt gau dō jyun sān fēi yuht gwo
Go for more, ask for more
一對手擁抱這地球 yāt deui sáu yúng póuh jéh deih kàuh
能延綿千里 能環迴一周 nàhng yìhn mìhn chīn léih nàhng wàahn wùih yāt jāu
給我走 一秒不停留 kāp ngóh jáu yāt míuh bāt tìhng làuh
從平凡出發 隨無涯奔走 chùhng pìhng fàahn chēut faat chèuih mòuh ngàaih bān jáu
你與我的渴望令路上風光更好看 néih yúh ngóh dīk hot mohng lihng louh seuhng fūng gwōng gang hóu hon
We better ask for more
剎那可以做什麼 可以容許你遇著我 saat náh hó yíh jouh sahm mō hó yíh yùhng héui néih yuh jeuk ngóh
所有星星都會因此更光 só yáuh sīng sīng dōu wuih yān chí gang gwōng
繁星都不夠多 全都給我採過 fàahn sīng dōu bāt gau dō chyùhn dōu kāp ngóh chói gwo
Go for more, ask for more
天空不夠多 轉身飛越過 tīn hūng bāt gau dō jyun sān fēi yuht gwo
Go for more, ask for more
Ask for more (ask for more), ask for more (ask for more)
Ask for more (ask for more), ask for more (ask for more)
繁星都不夠多 全都給我採過 fàahn sīng dōu bāt gau dō chyùhn dōu kāp ngóh chói gwo
Go for more, ask for more
天空不夠多 轉身飛越過 tīn hūng bāt gau dō jyun sān fēi yuht gwo
Go for more, ask for more
星火不算多 煙花不夠多 sīng fó bāt syun dō yīn fā bāt gau dō
(Ask for more)
都給我採過 都給我採過 dōu kāp ngóh chói gwo dōu kāp ngóh chói gwo
(Ask for more, ask for more)
天空不夠多 轉身飛越過 tīn hūng bāt gau dō jyun sān fēi yuht gwo
Go for more, ask for more

About This Song

Song Title 星空無限 (sīng hūng mòuh haahn)
Meaning Sky light infinite
Duet With Aaron Kwok
Release
Commercial Pepsi
Music Anton Morgon
Lyrics Lin Xi
Arrangement C. Y. Kong
Mandarin Version Sky Light Infinite (星空無限)