Postman (郵差) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
直到細雪飛下來 jihk dou sai syut fēi hah lòih
盪進遠處深海 dohng jeun yúhn chyu sām hói
甚至兩腳走不動 sahm ji léuhng geuk jáu bāt duhng
先想到離開 sīn séung dou lèih hōi
直到你說不回來 jihk dou néih syut bāt wùih lòih
直到我說活該 jihk dou ngóh syut wuht gōi
拿下了你這感情包袱 nàh hah líuh néih jéh gám chìhng bāau fuhk
或者反而相信愛 waahk jé fáan yìh sēung seun oi
你是千堆雪 我是長街 néih sih chīn dēui syut ngóh sih chèuhng gāai
怕日出一到 彼此瓦解 pa yaht chēut yāt dou béi chí ngáh gáai
看著蝴蝶撲不過天涯 hon jeuk wùh dihp pok bāt gwo tīn ngàaih
誰又有權不理解 sèuih yauh yáuh kyùhn bāt léih gáai
你是一封信 我是郵差 néih sih yāt fūng seun ngóh sih yàuh chāai
最後一雙腳惹盡塵埃 jeui hauh yāt sēung geuk yéh jeuhn chàhn ōi
忙著去護送 來不及拆開 mòhng jeuk heui wuh sung lòih bāt kahp chaak hōi
裡面完美的世界 léuih mihn yùhn méih dīk sai gaai
認錯旅店的門牌 yihng cho léuih dim dīk mùhn pàaih
認錯要逛的街 yihng cho yiu kwaang dīk gāai
便當冷了想保存 bihn dong láahng líuh séung bóu chyùhn
怎可以亂擺 jám hó yíh lyuhn báai
沒有你我的和弦 muht yáuh néih ngóh dīk wòh yìhn
但有結尾伏線 daahn yáuh git méih fuhk sin
黃葉會遠飛這場宿命 wòhng yihp wuih yúhn fēi jéh chèuhng sūk mihng
最終只能講再見 jeui jūng jí nàhng góng joi gin
你是千堆雪 我是長街 néih sih chīn dēui syut ngóh sih chèuhng gāai
怕日出一到 彼此瓦解 pa yaht chēut yāt dou béi chí ngáh gáai
看著蝴蝶撲不過天涯 hon jeuk wùh dihp pok bāt gwo tīn ngàaih
誰又有權不理解 sèuih yauh yáuh kyùhn bāt léih gáai
你是一封信 我是郵差 néih sih yāt fūng seun ngóh sih yàuh chāai
最後一雙腳惹盡塵埃 jeui hauh yāt sēung geuk yéh jeuhn chàhn ōi
忙著去護送 來不及拆開 mòhng jeuk heui wuh sung lòih bāt kahp chaak hōi
裡面完美的世界 léuih mihn yùhn méih dīk sai gaai
你是千堆雪 我是長街 néih sih chīn dēui syut ngóh sih chèuhng gāai
怕日出一到 彼此瓦解 pa yaht chēut yāt dou béi chí ngáh gáai
看著蝴蝶撲不過天涯 hon jeuk wùh dihp pok bāt gwo tīn ngàaih
唯獨怪時間真快 wàih duhk gwaai sìh gaan jān faai
你是一封信 我是郵差 néih sih yāt fūng seun ngóh sih yàuh chāai
最後一雙腳惹盡塵埃 jeui hauh yāt sēung geuk yéh jeuhn chàhn ōi
忙著去護送 來不及拆開 mòhng jeuk heui wuh sung lòih bāt kahp chaak hōi
裡面完美的世界 léuih mihn yùhn méih dīk sai gaai

About This Song

Song Title 郵差 (yàuh chāai)
Meaning Postman
Release
Music Adrian Chan
Lyrics Lin Xi
Arrangement Adrian Chan
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Butterfly (蝴蝶)