Guarding the Wheat Field (守望麥田) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
風吹過麥田 田總要收割 fūng chēui gwo mahk tìhn tìhn júng yiu sāu got
也許留在我腑臟 yáh héui làuh joih ngóh fú johng
心給你碰撞 如黃砂裡採礦 sām kāp néih pung johng yùh wòhng sā léuih chói kong
也許能令我發光 yáh héui nàhng lihng ngóh faat gwōng
共你就似星和雲 升和沈 guhng néih jauh chíh sīng wòh wàhn sīng wòh chàhm
彼此怎麼掛礙 美麗多於遺害 béi chí jám mō gwa ngoih méih laih dō yū wàih hoih
共你就似風和塵 同不同行 guhng néih jauh chíh fūng wòh chàhn tùhng bāt tùhng hàhng
與天地常在 哪怕沒法再相愛 yúh tīn deih sèuhng joih náh pa muht faat joi sēung oi
空空兩手來 揮手歸去 hūng hūng léuhng sáu lòih faī sáu gwāi heui
越過山與水 水裡有誰 yuht gwo sāan yúh séui séui léuih yáuh sèuih
未必需要一起進退 meih bīt sēui yiu yāt héi jeun teui
刻骨銘心來 放心歸去 hāk gwāt míhng sām lòih fong sām gwāi heui
未算無一物 深愛過誰 meih syun mòuh yāt maht sām oi gwo sèuih
一天可抵上一歲 yāt tīn hó dái seuhng yāt seui
水蒸發成雲 雲拋棄的雨 séui jīng faat sìhng wàhn wàhn pāau hei dīk yúh
也許來自你的汗 yáh héui lòih jih néih dīk hohn
手經過臉龐 旁人給你的吻 sáu gīng gwo líhm pòhng pòhng yàhn kāp néih dīk máhn
也許留在我掌心 yáh héui làuh joih ngóh jéung sām
共你就似星和雲 升和沈 guhng néih jauh chíh sīng wòh wàhn sīng wòh chàhm
彼此怎麼掛礙 美麗多於遺害 béi chí jám mō gwa ngoih méih laih dō yū wàih hoih
共你就似風和塵 同不同行 guhng néih jauh chíh fūng wòh chàhn tùhng bāt tùhng hàhng
與天地常在 哪怕沒法再相愛 yúh tīn deih sèuhng joih náh pa muht faat joi sēung oi
空空兩手來 揮手歸去 hūng hūng léuhng sáu lòih faī sáu gwāi heui
越過山與水 水裡有誰 yuht gwo sāan yúh séui séui léuih yáuh sèuih
未必需要一起進退 meih bīt sēui yiu yāt héi jeun teui
刻骨銘心來 放心歸去 hāk gwāt míhng sām lòih fong sām gwāi heui
未算無一物 深愛過誰 meih syun mòuh yāt maht sām oi gwo sèuih
一天可抵上一歲 yāt tīn hó dái seuhng yāt seui
空空兩手來 揮手歸去 hūng hūng léuhng sáu lòih faī sáu gwāi heui
越過山與水 水裡有誰 yuht gwo sāan yúh séui séui léuih yáuh sèuih
未必需要一起進退 meih bīt sēui yiu yāt héi jeun teui
刻骨銘心來 放心歸去 hāk gwāt míhng sām lòih fong sām gwāi heui
未算無一物 深愛過誰 meih syun mòuh yāt maht sām oi gwo sèuih
一天可抵上一歲 yāt tīn hó dái seuhng yāt seui
空空兩手來 揮手歸去 hūng hūng léuhng sáu lòih faī sáu gwāi heui
越過山與水 水裡有誰 yuht gwo sāan yúh séui séui léuih yáuh sèuih
未必需要一起進退 meih bīt sēui yiu yāt héi jeun teui
刻骨銘心來 放心歸去 hāk gwāt míhng sām lòih fong sām gwāi heui
未算無一物 深愛過誰 meih syun mòuh yāt maht sām oi gwo sèuih
一天可抵上一歲 yāt tīn hó dái seuhng yāt seui

About This Song

Song Title 守望麥田 (sáu mohng mahk tìhn)
Meaning Guarding the wheat field
Release
Music
 • C. Y. Kong
 • Adrian Chan
Lyrics Lin Xi
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Century of Loneliness (百年孤寂)