Forgive Myself (原諒自己) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
當口香糖都不美味 dōng háu hēung tóng dōu bāt méih meih
吻住你又難道會飛 máhn jyuh néih yauh nàahn douh wuih fēi
為何掛在嘴邊一樣是你 講你 waih hòh gwa joih jéui bīn yāt yeuhng sih néih góng néih
聽講一起都只愛自己 tēng góng yāt héi dōu jí oi jih géi
養命全賴有新趣味 yéuhng mehng chyùhn laaih yáuh sān cheui meih
如何同台合演相戀世紀 yùh hòh tùhng tòih hahp yín sēung lyún sai géi
我卻要找你 ngóh keuk yiu jáau néih
難得我這樣好事 這樣冷靜 nàahn dāk ngóh jéh yeuhng hóu sih jéh yeuhng láahng jihng
似在議論某期瀛寰搜奇 chíh joih yíh leuhn máuh kèih yìhng wàahn sáu kèih
原諒自己 Yea 原諒自己 Yea yùhn leuhng jih géi Yea yùhn leuhng jih géi Yea
見怪不怪 若然要怪只怪未能 gin gwaai bāt gwaai yeuhk yìhn yiu gwaai jí gwaai meih nàhng
雪你 吃你 變作你 syut néih hek néih bin jok néih
原諒自己 Yea 明白是非 yùhn leuhng jih géi Yea mìhng baahk sih fēi
Eh hey 不能同遊 不用遁地 Eh hey bāt nàhng tùhng yàuh bāt yuhng deuhn deih
仿似咬咬空氣 事不關己 Eh fóng chíh ngáauh ngáauh hūng hei sih bāt gwāan géi Eh
一不清醒關起答錄機 yāt bāt chīng síng gwāan héi daap luhk gēi
繼續聽著懷舊唱機 gai juhk ting jeuk wàaih gauh cheung gēi
明明過份依戀不合道理 不理 mìhng mìhng gwo fahn yī lyún bāt hahp douh léih bāt léih
一不小心疏忽了自己 yāt bāt síu sām sō fāt líuh jih géi
撲鼻全是你的氣味 pok beih chyùhn sih néih dīk hei meih
明明沉淪窒息即將致死 mìhng mìhng chàhm lèuhn jaht sīk jīk jēung ji séi
我也懶出氣 ngóh yáh láahn chēut hei
難得我這樣磊落 這樣厚道 nàahn dāk ngóh jéh yeuhng léuih lohk jéh yeuhng háuh douh
這樣偉大 你才無情走避 jéh yeuhng wáih daaih néih chòih mòuh chìhng jáu beih
原諒自己 Yea 原諒自己 Yea yùhn leuhng jih géi Yea yùhn leuhng jih géi Yea
見怪不怪 若然要怪只怪未能 gin gwaai bāt gwaai yeuhk yìhn yiu gwaai jí gwaai meih nàhng
雪你 吃你 變作你 syut néih hek néih bin jok néih
原諒自己 Yea 明白是非 yùhn leuhng jih géi Yea mìhng baahk sih fēi
Eh hey 不能同遊 不用遁地 Eh hey bāt nàhng tùhng yàuh bāt yuhng deuhn deih
仿似咬咬空氣 事不關己 fóng chíh ngáauh ngáauh hūng hei sih bāt gwāan géi
原諒自己 Yea 原諒自己 Yea yùhn leuhng jih géi Yea yùhn leuhng jih géi Yea
見怪不怪 若然要怪只怪未能 gin gwaai bāt gwaai yeuhk yìhn yiu gwaai jí gwaai meih nàhng
雪你 吃你 變作你 syut néih hek néih bin jok néih
原諒自己 Yea 明白是非 yùhn leuhng jih géi Yea mìhng baahk sih fēi
Eh hey 不能同遊 不用遁地 Eh hey bāt nàhng tùhng yàuh bāt yuhng deuhn deih
仿似咬咬空氣 事不關己 Eh fóng chíh ngáauh ngáauh hūng hei sih bāt gwāan géi Eh

About This Song

Song Title 原諒自己 (yùhn leuhng jih géi)
Meaning Forgive myself
Release
Music Tom Pan
Lyrics Lin Xi
Arrangement Alex San
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Give Up Halfway (半途而廢)