Repayment (償還) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
從未將你的貼相 chùhng meih jēung néih dīk tip séung
從右翻至左欣賞 chùhng yauh fāan ji jó yān séung
從未躺進髮上 chùhng meih tóng jeun faat seuhng
貼身搔癢 怎會當尋常 tip sān sōu yéuhng jám wuih dong chàhm sèuhng
從未聽你的拇指 chùhng meih tēng néih dīk móuh jí
撩動花瓣的聲響 lìuh duhng fā faahn dīk sīng héung
從未真正放手 chùhng meih jān jing fong sáu
所以以為擁抱會漫長 só yíh yíh waih yúng póuh wuih maahn chèuhng
償還過 才如願 sèuhng wàahn gwo chòih yùh yuhn
要是未曾償清這心願 yiu sih meih chàhng sèuhng chīng jéh sām yuhn
星不會轉 謊不會穿 sīng bāt wuih jyún fóng bāt wuih chyūn
因此太稀罕繼續相戀 yān chí taai hēi hón gai juhk sēung lyún
償還過 才情願 sèuhng wàahn gwo chòih chìhng yuhn
閉著目承認故事看完 bai jeuk muhk sìhng yihng gu sih hon yùhn
什麼都不算什麼 sahm mō dōu bāt syun sahm mō
即使你離得多遠 也不好抱怨 jīk sí néih lèih dāk dō yúhn yáh bāt hóu póuh yun
從未等你的眼睛 chùhng meih dáng néih dīk ngáahn jīng
從夢中看到甦醒 chùhng muhng jūng hon dou sōu síng
從未跟你暢泳 chùhng meih gān néih cheung wihng
怎麼知道高興會忘形 jám mō jī douh gōu hing wuih mòhng yìhng
從未跟你飲過冰 chùhng meih gān néih yám gwo bīng
零度天氣看風景 lìhng douh tīn hei hon fūng gíng
從未攀過雪山 chùhng meih pāan gwo syut sāan
所以以為天會繼續晴 só yíh yíh waih tīn wuih gai juhk chìhng
償還過 才如願 sèuhng wàahn gwo chòih yùh yuhn
要是未曾償清這心願 yiu sih meih chàhng sèuhng chīng jéh sām yuhn
星不會轉 謊不會穿 sīng bāt wuih jyún fóng bāt wuih chyūn
因此太稀罕繼續相戀 yān chí taai hēi hón gai juhk sēung lyún
償還過 才情願 sèuhng wàahn gwo chòih chìhng yuhn
閉著目承認故事看完 bai jeuk muhk sìhng yihng gu sih hon yùhn
什麼都不算什麼 sahm mō dōu bāt syun sahm mō
即使你離得多遠 也不好抱怨 jīk sí néih lèih dāk dō yúhn yáh bāt hóu póuh yun
償還過 才如願 sèuhng wàahn gwo chòih yùh yuhn
要是未曾償清這心願 yiu sih meih chàhng sèuhng chīng jéh sām yuhn
星不會轉 謊不會穿 sīng bāt wuih jyún fóng bāt wuih chyūn
因此太稀罕繼續相戀 yān chí taai hēi hón gai juhk sēung lyún
償還過 才情願 sèuhng wàahn gwo chòih chìhng yuhn
閉著目承認故事看完 bai jeuk muhk sìhng yihng gu sih hon yùhn
什麼都不算什麼 sahm mō dōu bāt syun sahm mō
即使你離得多遠 也不好抱怨 jīk sí néih lèih dāk dō yúhn yáh bāt hóu póuh yun

About This Song

Song Title 償還 (sèuhng wàahn)
Meaning Repayment
Release
Music Jim Lau
Lyrics Lin Xi
Arrangement Alex San
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Red Bean (紅豆)