Love Commandments (情誡) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
不要迷信情變等於燈滅 bāt yiu màih seun chìhng bin dáng yū dāng miht
不要含淚直到與他肯定再不相見 bāt yiu hàhm leuih jihk dou yúh tā háng dihng joi bāt sēung gin
愛恨無須壯烈 oi hahn mòuh sēui jong liht
不隨便狂熱 bāt chèuih bín kòhng yiht
不要迷信汗腺滲出綺麗 bāt yiu màih seun hohn sin sam chēut yí laih
不要虔誠直到懂得怎樣去愛魔鬼 bāt yiu kìhn sìhng jihk dou dúng dāk jám yeuhng heui oi mō gwái
紀念留給下世 géi nihm làuh kāp hah sai
不對別人發誓 bāt deui biht yàhn faat saih
和誰亦記得不能容他寵壞 wòh sèuih yihk gei dāk bāt nàhng yùhng tā chúng waaih
不要對他倚賴 bāt yiu deui tā yí laaih
感情隨他出賣 若你喜歡猶大 gám chìhng chèuih tā chēut maaih  yeuhk néih héi fūn yàuh daaih
示愛不宜抬高姿態 sih oi bāt yìh tòih gōu jī taai
不要太明目張膽崇拜 bāt yiu taai mìhng muhk jēung dáam sùhng baai
一字記之曰 yāt jih gei jī yeuhk
把紀念留給下世 bá géi nihm làuh kāp hah sai
不對別人發誓 bāt deui biht yàhn faat saih
和誰亦記得不能容他寵壞 wòh sèuih yihk gei dāk bāt nàhng yùhng tā chúng waaih
不要對他倚賴 bāt yiu deui tā yí laaih
感情隨他出賣 若你喜歡猶大 gám chìhng chèuih tā chēut maaih  yeuhk néih héi fūn yàuh daaih
示愛不宜抬高姿態 sih oi bāt yìh tòih gōu jī taai
不要太明目張膽崇拜 bāt yiu taai mìhng muhk jēung dáam sùhng baai
談情不似遊街 tàahm chìhng bāt chíh yàuh gāai
和誰亦記得不能容他寵壞 wòh sèuih yihk gei dāk bāt nàhng yùhng tā chúng waaih
不要對他倚賴 bāt yiu deui tā yí laaih
感情隨他出賣 若你喜歡猶大 gám chìhng chèuih tā chēut maaih  yeuhk néih héi fūn yàuh daaih
示愛不宜抬高姿態 sih oi bāt yìh tòih gōu jī taai
不要太明目張膽崇拜 bāt yiu taai mìhng muhk jēung dáam sùhng baai
一字記之曰 yāt jih gei jī yeuhk
為這為那 談情為了享受 waih jéh waih náh  tàahm chìhng waih líuh héung sauh
為你為我 為何為他忍受 waih néih waih ngóh  waih hòh waih tā yán sauh
為這為那 談情為了享受 waih jéh waih náh  tàahm chìhng waih líuh héung sauh
為你為我 為何為他忍受 waih néih waih ngóh  waih hòh waih tā yán sauh
為這為那 談情為了享受 waih jéh waih náh  tàahm chìhng waih líuh héung sauh
為你為我 為何為他忍受 waih néih waih ngóh  waih hòh waih tā yán sauh

About This Song

Song Title 情誡 (chìhng gaai)
Meaning Love commandments
Release
Music Adrian Chan
Lyrics Lin Xi
Arrangement Adrian Chan
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Sex Commandments (色誡)