Unbelievable (不得了) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
別人沒有的快樂痛苦 biht yàhn muht yáuh dīk faai lohk tung fú
我卻放大來看 彷彿切膚 ngóh keuk fong daaih lòih hon fóng fāt chit fū
別人絕對的愛惡 好與差 biht yàhn jyuht deui dīk oi wu hóu yúh chā
我卻偏偏可以置之不顧 ngóh keuk pīn pīn hó yíh ji jī bāt gu
我沒有的誰亦有 ngóh muht yáuh dīk sèuih yihk yáuh
我也懶去接收 ngóh yáh láahn heui jip sāu
為何纏著我手 waih hòh chìhn jeuk ngóh sáu
無論你多我少 所愛沒有跑掉 mòuh leuhn néih dō ngóh síu só oi muht yáuh páau diuh
誰明白我滿足得不得了 sèuih mìhng baahk ngóh múhn jūk dāk bāt dāk líuh
全人類也明暸 不見得需要 chyùhn yàhn leuih yáh mìhng lìuh bāt gin dāk sēui yiu
別人若有天有地 滿分 biht yàhn yeuhk yáuh tīn yáuh deih múhn fān
我有眼淚和吻 好得要緊 ngóh yáuh ngáahn leuih wòh máhn hóu dāk yiu gán
別人在笑聲之中找快感 biht yàhn joih siu sīng jī jūng jáau faai gám
我卻偏偏苦澀裡找開心 ngóh keuk pīn pīn fú gip léuih jáau hōi sām
我沒有的誰亦有 ngóh muht yáuh dīk sèuih yihk yáuh
我也懶去接收 ngóh yáh láahn heui jip sāu
為何纏著我手 waih hòh chìhn jeuk ngóh sáu
無論你多我少 所愛沒有跑掉 mòuh leuhn néih dō ngóh síu só oi muht yáuh páau diuh
誰明白我滿足得不得了 sèuih mìhng baahk ngóh múhn jūk dāk bāt dāk líuh
全人類也明暸 不見得需要 chyùhn yàhn leuih yáh mìhng lìuh bāt gin dāk sēui yiu
無論你多我少 所愛沒有跑掉 mòuh leuhn néih dō ngóh síu só oi muht yáuh páau diuh
誰明白我滿足得不得了 sèuih mìhng baahk ngóh múhn jūk dāk bāt dāk líuh
無論你多我少 所愛沒有跑掉 mòuh leuhn néih dō ngóh síu só oi muht yáuh páau diuh
沒缺少 隨便我把紛紛擾擾 muht kyut síu chèuih bihn ngóh bá fān fān yíu yíu
縮細縮小 別叫囂 sūk sai sūk síu biht giu hīu
全人類也明暸 不見得需要 chyùhn yàhn leuih yáh mìhng lìuh bāt gin dāk sēui yiu
不得了 不需發燒 bāt dāk líuh bāt sēui faat sīu
都不緊要 不需要叫囂 dōu bāt gán yiu bāt sēui yiu giu hīu
不得了 但我轉眼便決定忘掉 bāt dāk líuh daahn ngóh jyun ngáahn bihn kyut dihng mòhng diuh
不得了 不得了 都不必叫囂 bāt dāk líuh bāt dāk líuh dōu bāt bīt giu hīu

About This Song

Song Title 不得了 (bāt dāk líuh)
Meaning
 • Unbelievable
 • Extremely
Release
Music C. Y. Kong
Lyrics Lin Xi
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes