Guardian Angel (守護天使) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
天使在你背後那樣模糊 tīn si joih néih bui hauh náh yeuhng mòuh wùh
天使是我 你或會未在乎 tīn si sih ngóh  néih waahk wuih meih joih fùh
能夠為你守護 置自己於不顧 nàhng gau waih néih sáu wuh  ji jih géi yū bāt gu
全意為你守護 那是我天賦 chyùhn yi waih néih sáu wuh  náh sih ngóh tīn fu
天使為你 你沒責任動情 tīn si waih néih  néih muht jaak yahm duhng chìhng
天使是我 背負昨日罪名 tīn si sih ngóh  bui fuh johk yaht jeuih mìhng
誰叫上帝公平 要做偉大事情 sèuih giu seuhng dai gūng pìhng  yiu jouh wáih daaih sih chìhng
才會讓我光明 處罰我曾經 chòih wuih yeuhng ngóh gwōng mìhng  chyú faht ngóh chàhng gīng
一點都不神聖 yāt dím dōu bāt sàhn sing
也許這天使不夠好 yáh héui jéh tīn si bāt gau hóu
時刻靠在你路途 sìh hāk kaau joih néih louh tòuh
路過了但你未必知道 louh gwo líuh daahn néih meih bīt jī douh
只要天空未老 jí yiu tīn hūng meih lóuh
老死了跟你都美好 lóuh séi líuh gān néih dōu méih hóu
耗損我亦但求 hou syún ngóh yihk daahn kàuh
但你永未發現我的記號 daahn néih wíhng meih faat yihn ngóh dīk gei houh
祝你好 jūk néih hóu
差的給我 好的給你收起 chā dīk kāp ngóh  hóu dīk kāp néih sāu héi
當天要塌下給你戒備 dōng tīn yiu taap hah kāp néih gaai beih
光的給你 灰的給我擔起 gwōng dīk kāp néih  fūi dīk kāp ngóh dāam héi
即使你拒絕 因你我墮地 jīk sí néih kéuih jyuht  yān néih ngóh doh deih
戀戀地 lyún lyún deih
天使般守護你 tīn si būn sáu wuh néih
也許這天使不夠好 yáh héui jéh tīn si bāt gau hóu
時刻靠在你路途 sìh hāk kaau joih néih louh tòuh
路過了但你未必知道 louh gwo líuh daahn néih meih bīt jī douh
只要天空未老 jí yiu tīn hūng meih lóuh
老死了跟你都美好 lóuh séi líuh gān néih dōu méih hóu
耗損我亦但求 hou syún ngóh yihk daahn kàuh
但你永未發現我的記號 daahn néih wíhng meih faat yihn ngóh dīk gei houh
祝你比我好 jūk néih béi ngóh hóu

About This Song

Song Title 守護天使 (sáu wuh tīn si)
Meaning Guardian angel
Release
Music Wong Ka Keung
Lyrics Lin Xi
Arrangement Adrian Chan
Buy This Song iTunes (album version)