Punctuality (守時) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
可以 如果你願意 hó yíh  yùh gwó néih yuhn yi
就算這種感覺來得太遲 jauh syun jéh júng gám gok lòih dāk taai chìh
從來未說的片言隻字 chùhng lòih meih syut dīk pin yìhn jek jih
寫在我手 隨我血脈飛馳 sé joih ngóh sáu  chèuih ngóh hyut mahk fēi chìh
一次 無須有下次 yāt chi  mòuh sēui yáuh hah chi
讓我安心聽你重溫往時 yeuhng ngóh ōn sām tīng néih chùhng wān wóhng sìh
尤其是你的動人故事 yàuh kèih sih néih dīk duhng yàhn gu sih
請讓我知何事美麗至此 chíng yeuhng ngóh jī hòh sih méih laih ji chí
情緣總不會準時 chìhng yùhn júng bāt wuih jéun sìh
若真的可以 yeuhk jān dīk hó yíh
能和你未一起便白頭 nàhng wòh néih meih yāt héi bihn baahk tàuh
未算遲 meih syun chìh
情人都不愛守時 chìhng yàhn dōu bāt oi sáu sìh
或者總可以 waahk jé júng hó yíh
能容我盡情地開心一次 nàhng yùhng ngóh jeuhn chìhng deih hōi sām yāt chi
請你 如果你願意 chíng néih  yùh gwó néih yuhn yi
舊照片都給我彌補往年 gauh jiu pín dōu kāp ngóh nèih bóu wóhng nìhn
還未遇上的可愛畫面 wàahn meih yuh séuhng dīk hó oi wá mín
空白那篇陪我笑著失眠 hūng baahk náh pīn pùih ngóh siu jeuk sāt mìhn
可以 如果你願意 hó yíh  yùh gwó néih yuhn yi
讓我欣賞一遍純真少年 yeuhng ngóh yān séung yāt pin sèuhn jān siu nìhn
成熟後那張動人笑臉 sìhng suhk hauh náh jēung duhng yàhn siu líhm
怎樣發展 眉目有何變遷 jám yeuhng faat jín  mèih muhk yáuh hòh bin chīn
情緣總不會準時 chìhng yùhn júng bāt wuih jéun sìh
若真的可以 yeuhk jān dīk hó yíh
能和你未一起便白頭 nàhng wòh néih meih yāt héi bihn baahk tàuh
未算遲 meih syun chìh
情人都不愛守時 chìhng yàhn dōu bāt oi sáu sìh
或者總可以 waahk jé júng hó yíh
能容我盡情的開心一次 nàhng yùhng ngóh jeuhn chìhng dīk hōi sām yāt chi
情緣總不會準時 chìhng yùhn júng bāt wuih jéun sìh
若真的可以 yeuhk jān dīk hó yíh
能和你未一起便白頭 nàhng wòh néih meih yāt héi bihn baahk tàuh
未算遲 meih syun chìh
情人都不愛守時 chìhng yàhn dōu bāt oi sáu sìh
或者總可以 waahk jé júng hó yíh
能容我盡情地開心一次 nàhng yùhng ngóh jeuhn chìhng deih hōi sām yāt chi
情緣總不會準時 chìhng yùhn júng bāt wuih jéun sìh
若真的可以 yeuhk jān dīk hó yíh
能和你未一起便白頭 nàhng wòh néih meih yāt héi bihn baahk tàuh
未算遲 meih syun chìh
情人都不愛守時 chìhng yàhn dōu bāt oi sáu sìh
或者總可以 waahk jé júng hó yíh
能容我盡情的開心一次 nàhng yùhng ngóh jeuhn chìhng dīk hōi sām yāt chi

About This Song

Song Title 守時 (sáu sìh)
Meaning
  • Punctuality
  • On time
  • Timekeeping
Release
Music Chen Xiaoxia
Lyrics Lin Xi
Arrangement Alex San
Buy This Song iTunes (album version)
Mandarin Version Love Decision (愛的決定, performed by Emi Lee)