Help Yourself (自便) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
若你不慣 別怕煩 別怕煩 yeuhk néih bāt gwaan biht pa fàahn biht pa fàahn
是我頗懶 沒太多時間 sih ngóh pó láahn muht taai dō sìh gaan
是我軀殼 其實應掉進荒野間 sih ngóh kēui hok kèih saht yīng diuh jeun fōng yéh gāan
這感情貨不很對版 你不必歸還 jéh gám chìhng fo bāt hán deui báan néih bāt bīt gwāi wàahn
像廢置空罐 jeuhng fai ji hūng gun
讓我們廢物裡遊玩 yeuhng ngóh mùhn fai maht léuih yàuh wuhn
讓你有不滿 又那敢自滿 yeuhng néih yáuh bāt múhn yauh náh gám jih múhn
讓這世界審判 yeuhng jéh sai gaai sám pun
無論怎改進也都這般 mòuh leuhn jám gói jeun yáh dōu jéh būn
這生命我只需要一半 jéh sāng mihng ngóh jí sēui yiu yāt bun
讓你雙手來吧 來管 yeuhng néih sēung sáu lòih bah lòih gún
未來是我不太需要的 meih lòih sih ngóh bāt taai sēui yiu dīk
請你自便取去 否則交給誰 chíng néih jih bihn chéui heui fáu jāk gāau kāp sèuih
自由是我不愛擁有的 jih yàuh sih ngóh bāt oi yúng yáuh dīk
你請來拿去拿去 néih chíng lòih nàh heui nàh heui
運程是我不太關注的 wahn chìhng sih ngóh bāt taai gwāan jyu dīk
自然共你相隨 不必交給誰 jih yìhn guhng néih sēung chèuih bāt bīt gāau kāp sèuih
價值是我不會保障的 ga jihk sih ngóh bāt wuih bóu jeung dīk
你不來 還不懂得要追 néih bāt lòih wàahn bāt dúng dāk yiu jēui
自便到取 jih bihn dou chéui
像廢置空罐 jeuhng fai ji hūng gun
讓我們廢物裡遊玩 yeuhng ngóh mùhn fai maht léuih yàuh wuhn
讓你有不滿 又那敢自滿 yeuhng néih yáuh bāt múhn yauh náh gám jih múhn
讓這世界審判 yeuhng jéh sai gaai sám pun
無論怎改進也都這般 mòuh leuhn jám gói jeun yáh dōu jéh būn
這生命我只需要一半 jéh sāng mihng ngóh jí sēui yiu yāt bun
讓你雙手來吧 來管 yeuhng néih sēung sáu lòih bah lòih gún
未來是我不太需要的 meih lòih sih ngóh bāt taai sēui yiu dīk
請你自便取去 否則交給誰 chíng néih jih bihn chéui heui fáu jāk gāau kāp sèuih
自由是我不愛擁有的 jih yàuh sih ngóh bāt oi yúng yáuh dīk
你請來拿去拿去 néih chíng lòih nàh heui nàh heui
運程是我不太關注的 wahn chìhng sih ngóh bāt taai gwāan jyu dīk
自然共你相隨 不必交給誰 jih yìhn guhng néih sēung chèuih bāt bīt gāau kāp sèuih
價值是我不會保障的 ga jihk sih ngóh bāt wuih bóu jeung dīk
你不來 還不懂得要追 néih bāt lòih wàahn bāt dúng dāk yiu jēui
請到取 chíng dou chéui

About This Song

Song Title 自便 (jih bihn)
Meaning
 • Help yourself
 • At one’s convenience
Release
Music Adrian Chan
Lyrics Lin Xi
Arrangement Adrian Chan
Buy This Song iTunes