Toy (玩具) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
除了你那鬚根太嫩 chèuih líuh néih náh sōu gān taai nyuhn
那副漂亮容貌沒破損 náh fu pīu leuhng yùhng maauh muht po syún
除了那套新衣未會穿 chèuih líuh náh tou sān yī meih wuih chyūn
你也算是完全 néih yáh syun sih yùhn chyùhn
佔據你是滿足不過的志願 jim geui néih sih múhn jūk bāt gwo dīk ji yuhn
一起渴睡一起醉 yāt héi hot seuih yāt héi jeui
不高興 一起去空虛 bāt gōu hing  yāt héi heui hūng hēui
一起錯亦一起對 yāt héi cho yihk yāt héi deui
彼此有誰 彼此也有玩具 béi chí yáuh sèuih  béi chí yáh yáuh wuhn geuih
一起進或一起退 yāt héi jeun waahk yāt héi teui
沒法一起失去 muht faat yāt héi sāt heui
頭髮那染色可以換 tàuh faat náh yíhm sīk hó yíh wuhn
眼角那道眉亦會轉款 ngáahn gok náh douh mèih yihk wuih jyun fún
嫌這裡太擠逼便去搬 yìhm jéh léuih taai jāi bīk bihn heui būn
轉轉這道大門 jyun jyun jéh douh daaih mùhn
世界太悶也只得你跟我玩 sai gaai taai muhn yáh jí dāk néih gān ngóh wuhn
一起渴睡一起醉 yāt héi hot seuih yāt héi jeui
不高興 一起去空虛 bāt gōu hing  yāt héi heui hūng hēui
一起錯亦一起對 yāt héi cho yihk yāt héi deui
彼此有誰 彼此也有玩具 béi chí yáuh sèuih  béi chí yáh yáuh wuhn geuih
一起進或一起退 yāt héi jeun waahk yāt héi teui
沒法一起失去 muht faat yāt héi sāt heui
一起渴睡一起醉 yāt héi hot seuih yāt héi jeui
不高興 一起去空虛 bāt gōu hing  yāt héi heui hūng hēui
一起錯亦一起對 yāt héi cho yihk yāt héi deui
彼此有誰 彼此也有玩具 béi chí yáuh sèuih  béi chí yáh yáuh wuhn geuih
一起進或一起退 yāt héi jeun waahk yāt héi teui
沒法一起失去 muht faat yāt héi sāt heui

About This Song

Song Title 玩具 (wuhn geuih)
Meaning
  • Toy
  • Plaything
Release
Music C. Y. Kong
Lyrics Lin Xi
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes