I Believe (我信) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
據說有信仰會上天堂 我知 geui syut yáuh seun yéuhng wuih séuhng tīn tòhng ngóh jī
據說勝過暖暖的雙人床 何必懷疑 geui syut sing gwo nyúhn nyúhn dīk sēung yàhn chòhng hòh bīt wàaih yìh
你我說法永遠一致 néih ngóh syut faat wíhng yúhn yāt ji
或者可以無須遲疑 waahk jé hó yíh mòuh sēui chìh yìh
未來事情聽講有天知 meih lòih sih chìhng tēng góng yáuh tīn jī
而我信 我信 我信 yìh ngóh seun ngóh seun ngóh seun
請信任我的愚蠢 chíng seun yahm ngóh dīk yùh chéun
來 我信 我信 我肯信 lòih ngóh seun ngóh seun ngóh háng seun
好說話我聽盡 hóu syut wah ngóh tēng jeuhn
我不信 我不信 我不信 ngóh bāt seun ngóh bāt seun ngóh bāt seun
找誰渡我的迷津 jáau sèuih douh ngóh dīk màih jēun
假如作得準 為何不肯依循 gá yùh jok dāk jéun waih hòh bāt háng yī chèuhn
據說最暗處也有光明 我知 geui syut jeui am chyu yáh yáuh gwōng mìhng ngóh jī
據說世界有美好將來 何必懷疑 geui syut sai gaai yáuh méih hóu jēung lòih hòh bīt wàaih yìh
據說愛過再愛一次 geui syut oi gwo joi oi yāt chi
亦會及時 毫不猶疑 yihk wuih kahp sìh hòuh bāt yàuh yìh
未來事情不必太早知 meih lòih sih chìhng bāt bīt taai jóu jī
而我信 我信 我信 yìh ngóh seun ngóh seun ngóh seun
請信任我的愚蠢 chíng seun yahm ngóh dīk yùh chéun
來 我信 我信 我肯信 lòih ngóh seun ngóh seun ngóh háng seun
好說話我聽盡 hóu syut wah ngóh tēng jeuhn
我不信 我不信 我不信 ngóh bāt seun ngóh bāt seun ngóh bāt seun
找誰渡我的迷津 jáau sèuih douh ngóh dīk màih jēun
假如作得準 為何不肯依循 gá yùh jok dāk jéun waih hòh bāt háng yī chèuhn
什麼也好 能相信 多自在 sahm mō yáh hóu nàhng sēung seun dō jih joih
我信 我信 我信 ngóh seun ngóh seun ngóh seun
請信任我的愚蠢 chíng seun yahm ngóh dīk yùh chéun
來 我信 我信 我肯信 lòih ngóh seun ngóh seun ngóh háng seun
好說話我聽盡 hóu syut wah ngóh tēng jeuhn
我不信 我不信 我不信 ngóh bāt seun ngóh bāt seun ngóh bāt seun
找誰渡我的迷津 jáau sèuih douh ngóh dīk màih jēun
假如作得準 為何不肯依循 gá yùh jok dāk jéun waih hòh bāt háng yī chèuhn
我信 我信 我信 ngóh seun ngóh seun ngóh seun
請信任我的愚蠢 chíng seun yahm ngóh dīk yùh chéun
來 我信 我信 我肯信 lòih ngóh seun ngóh seun ngóh háng seun
好說話我聽盡 hóu syut wah ngóh tēng jeuhn
我不信 我不信 我不信 ngóh bāt seun ngóh bāt seun ngóh bāt seun
找誰渡我的迷津 jáau sèuih douh ngóh dīk màih jēun
假如作得準 為何不肯依循 gá yùh jok dāk jéun waih hòh bāt háng yī chèuhn

About This Song

Song Title 我信 (ngóh seun)
Meaning I believe
Release
Music Adrian Chan
Lyrics Lin Xi
Arrangement Adrian Chan
Buy This Song iTunes