Be Perfunctory (敷衍) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
本想好好的傷感 bún séung hóu hóu dīk sēung gám
想放任 但是沒淚痕 séung fong yahm daahn sih muht leuih hàhn
想發問 卻沒有下文 séung faat mahn keuk muht yáuh hah màhn
真想好好的相愛 jān séung hóu hóu dīk sēung oi
想以後 但是沒現在 séung yíh hauh daahn sih muht yihn joih
想昨日 卻面對未來 séung johk yaht keuk mihn deui meih lòih
我沒有什麼 什麼也無常 ngóh muht yáuh sahm mō sahm mō yáh mòuh sèuhng
我沒有問你 怎麼你問我 ngóh muht yáuh mahn néih jám mō néih mahn ngóh
我想怎樣 Mmm ngóh séung jám yeuhng Mmm
我世界縱沒理想 ngóh sai gaai jung muht léih séung
對你卻有著妄想 deui néih keuk yáuh jeuk móhng séung
你要勉強敷衍著 敷衍著 néih yiu míhn kéuhng fū hín jeuk fū hín jeuk
我對你縱沒妄想 ngóh deui néih jung muht móhng séung
卻要替快樂設想 keuk yiu tai faai lohk chit séung
我會勉強敷衍著 敷衍著 ngóh wuih míhn kéuhng fū hín jeuk fū hín jeuk
真想好好的相擁 jān séung hóu hóu dīk sēung yúng
想發夢 但是沒內容 séung faat muhng daahn sih muht noih yùhng
想叫嚷 卻沒有立場 séung giu yeuhng keuk muht yáuh laahp chèuhng
好想好好的 (好好的) hóu séung hóu hóu dīk (hóu hóu dīk)
想放浪 但是沒事忙 séung fong lohng daahn sih muht sih mòhng
想快樂 卻沒有蜜糖 séung faai lohk keuk muht yáuh maht tòhng
我沒有什麼 什麼也無常 ngóh muht yáuh sahm mō sahm mō yáh mòuh sèuhng
我沒有問你 怎麼你問我 ngóh muht yáuh mahn néih jám mō néih mahn ngóh
我想怎樣 Mmm ngóh séung jám yeuhng Mmm
我世界縱沒理想 ngóh sai gaai jung muht léih séung
對你卻有著妄想 deui néih keuk yáuh jeuk móhng séung
你要勉強敷衍著 敷衍著 néih yiu míhn kéuhng fū hín jeuk fū hín jeuk
我對你縱沒妄想 ngóh deui néih jung muht móhng séung
卻要替快樂設想 keuk yiu tai faai lohk chit séung
我會勉強敷衍著 敷衍著 ngóh wuih míhn kéuhng fū hín jeuk fū hín jeuk
我沒有什麼 什麼也無常 ngóh muht yáuh sahm mō sahm mō yáh mòuh sèuhng
我沒有問你 怎麼你問我 ngóh muht yáuh mahn néih jám mō néih mahn ngóh
我想怎樣 Mmm ngóh séung jám yeuhng Mmm
我世界縱沒理想 ngóh sai gaai jung muht léih séung
對你卻有著妄想 deui néih keuk yáuh jeuk móhng séung
你要勉強敷衍著 敷衍著 néih yiu míhn kéuhng fū hín jeuk fū hín jeuk
我對你縱沒妄想 ngóh deui néih jung muht móhng séung
卻要替快樂設想 keuk yiu tai faai lohk chit séung
我會勉強敷衍著 敷衍著 ngóh wuih míhn kéuhng fū hín jeuk fū hín jeuk
我世界縱沒理想 ngóh sai gaai jung muht léih séung
對你卻有著妄想 deui néih keuk yáuh jeuk móhng séung
你要勉強敷衍著 敷衍著 néih yiu míhn kéuhng fū hín jeuk fū hín jeuk
我對你縱沒妄想 ngóh deui néih jung muht móhng séung
卻要替快樂設想 keuk yiu tai faai lohk chit séung

About This Song

Song Title 敷衍 (fū hín)
Meaning Be perfunctory
Release
Music Wong Ka Keung
Lyrics Lin Xi
Arrangement Adrian Chan
Buy This Song iTunes