Undercurrent (暗湧) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
就算天空再深 看不出裂痕 jauh syun tīn hūng joi sām  hon bāt chēut liht hàhn
眉頭仍驟滿密雲 mèih tàuh yìhng jaauh múhn maht wàhn
就算一屋暗燈 照不穿我身 jauh syun yāt ūk am dāng  jiu bāt chyūn ngóh sān
仍可反映你心 yìhng hó fáan yíng néih sām
讓這口煙跳昇 我身軀下沉 yeuhng jéh háu yīn tiu sīng  ngóh sān kēui hah chàhm
曾多麼想多麼想貼近 chàhng dō mō séung dō mō séung tip gahn
你的心和眼口和耳亦沒緣份 néih dīk sām wòh ngáahn háu wòh yíh yihk muht yùhn fahn
我都捉不緊 ngóh dōu jūk bāt gán
害怕悲劇重演 我的命中命中 hoih pa bēi kehk chùhng yín  ngóh dīk mihng jūng mihng jūng
越美麗的東西我越不可碰 yuht méih laih dīk dūng sāi ngóh yuht bāt hó pung
歷史在重演 這麼煩囂城中 lihk sí joih chùhng yín  jéh mō fàahn hīu sìhng jūng
沒理由相戀可以沒有暗湧 muht léih yàuh sēung lyún hó yíh muht yáuh am yúng
其實我再去愛惜你又有何用 kèih saht ngóh joi heui oi sīk néih yauh yáuh hòh yuhng
難道這次我抱緊你未必落空 nàahn douh jéh chi ngóh póuh gán néih meih bīt lohk hūng
仍靜候著你說我別錯用神 yìhng jihng hauh jeuk néih syut ngóh biht cho yuhng sàhn
什麼我都有預感 sahm mō ngóh dōu yáuh yuh gám
然後睜不開兩眼看命運光臨 yìhn hauh jāng bāt hōi léuhng ngáahn hon mihng wahn gwōng làhm
然後天空又再湧起密雲 yìhn hauh tīn hūng yauh joi yúng héi maht wàhn
就算天空再深 看不出裂痕 jauh syun tīn hūng joi sām  hon bāt chēut liht hàhn
眉頭仍驟滿密雲 mèih tàuh yìhng jaauh múhn maht wàhn
就算一屋暗燈 照不穿我身 jauh syun yāt ūk am dāng  jiu bāt chyūn ngóh sān
仍可反映你心 yìhng hó fáan yíng néih sām
讓這口煙跳昇 我身軀下沉 yeuhng jéh háu yīn tiu sīng  ngóh sān kēui hah chàhm
曾多麼想多麼想貼近 chàhng dō mō séung dō mō séung tip gahn
你的心和眼口和耳亦沒緣份 néih dīk sām wòh ngáahn háu wòh yíh yihk muht yùhn fahn
我都捉不緊 ngóh dōu jūk bāt gán
害怕悲劇重演 我的命中命中 hoih pa bēi kehk chùhng yín  ngóh dīk mihng jūng mihng jūng
越美麗的東西我越不可碰 yuht méih laih dīk dūng sāi ngóh yuht bāt hó pung
歷史在重演 這麼煩囂城中 lihk sí joih chùhng yín  jéh mō fàahn hīu sìhng jūng
沒理由相戀可以沒有暗湧 muht léih yàuh sēung lyún hó yíh muht yáuh am yúng
其實我再去愛惜你又有何用 kèih saht ngóh joi heui oi sīk néih yauh yáuh hòh yuhng
難道這次我抱緊你未必落空 nàahn douh jéh chi ngóh póuh gán néih meih bīt lohk hūng
仍靜候著你說我別錯用神 yìhng jihng hauh jeuk néih syut ngóh biht cho yuhng sàhn
什麼我都有預感 sahm mō ngóh dōu yáuh yuh gám
然後睜不開兩眼看命運光臨 yìhn hauh jāng bāt hōi léuhng ngáahn hon mihng wahn gwōng làhm
然後天空又再湧起密雲 yìhn hauh tīn hūng yauh joi yúng héi maht wàhn
仍靜候著你說我別錯用神 yìhng jihng hauh jeuk néih syut ngóh biht cho yuhng sàhn
什麼我都有預感 sahm mō ngóh dōu yáuh yuh gám
然後睜不開兩眼看命運光臨 yìhn hauh jāng bāt hōi léuhng ngáahn hon mihng wahn gwōng làhm
然後天空又再湧起密雲 yìhn hauh tīn hūng yauh joi yúng héi maht wàhn
然後天空又再湧起密雲 yìhn hauh tīn hūng yauh joi yúng héi maht wàhn

About This Song

Song Title 暗湧 (am yúng)
Meaning Undercurrent
Release
Music Keith Chan Fai-young
Lyrics Lin Xi
Arrangement Keith Chan Fai-young
Buy This Song iTunes (album version)
Mandarin Version The Happier the More Decadent (愈快樂愈墮落, performed by Anthony Wong Yiu-ming)