One Half (一半) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
一個痴情男人 yāt go chī chìhng nàahm yàhn
一臉安全感 yāt líhm ōn chyùhn gám
就像為此等一生 jauh jeuhng waih chí dáng yāt sāng
也算是快樂女人 yáh syun sih faai lohk néuih yàhn
戀愛不求平等 lyún oi bāt kàuh pìhng dáng
得到感情便安心 dāk dóu gám chìhng bihn ōn sām
事事亦不粗心 sih sih yihk bāt chōu sām
像有愛情才像女人 jeuhng yáuh oi chìhng chòih jeuhng néuih yàhn
若我要做你一半 yeuhk ngóh yiu jouh néih yāt bun
決不可以這般 kyut bāt hó yíh jéh būn
要是你另有某一半 yiu sih néih lihng yáuh máuh yāt bun
不必等你喜歡 bāt bīt dáng néih héi fūn
所有溫柔情感 só yáuh wān yàuh chìhng gám
只會包圍男人心 jí wuih bāau wàih nàahm yàhn sām
像做什麼都不忍 jeuhng jouh sahm mō dōu bāt yán
為了愛情才願意狠 waih líuh oi chìhng chòih yuhn yi hán
若我要做你一半 yeuhk ngóh yiu jouh néih yāt bun
怎麼可以這般 jám mō hó yíh jéh būn
要是你另有某一半 yiu sih néih lihng yáuh máuh yāt bun
我都可以反叛 ngóh dōu hó yíh fáan buhn
若愛你是我宗教 yeuhk oi néih sih ngóh jūng gaau
天都不要去管 tīn dōu bāt yiu heui gún
但自我亦佔我一半 daahn jih ngóh yihk jim ngóh yāt bun
不須你喜歡 bāt sēui néih héi fūn
若我要做你一半 yeuhk ngóh yiu jouh néih yāt bun
怎麼可以這般 jám mō hó yíh jéh būn
要是你另有某一半 yiu sih néih lihng yáuh máuh yāt bun
我都可以反叛 ngóh dōu hó yíh fáan buhn
若愛你是我宗教 yeuhk oi néih sih ngóh jūng gaau
天都不要去管 tīn dōu bāt yiu heui gún
但自我亦佔我一半 daahn jih ngóh yihk jim ngóh yāt bun
不可以交換 bāt hó yíh gāau wuhn
只可給你一半 jí hó kāp néih yāt bun
其它不要你管 kèih tā bāt yiu néih gún
只可給你一半 jí hó kāp néih yāt bun
你可感到不滿 néih hó gám dou bāt múhn

About This Song

Song Title 一半 (yāt bun)
Meaning One half
Release
Music Viktoria
Lyrics Lin Xi
Arrangement Adrian Chan
Buy This Song iTunes
Filipino Version I’m Here (Narito Ako, performed by Viktoria)