Maybe (或者) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
鬚腳代表了敏感 sōu geuk doih bíu líuh máhn gám
黑髮代表想親吻 hāk faat doih bíu séung chān máhn
一切或者全無關 yāt chai waahk jé chyùhn mòuh gwāan
你令我癲倒 這雙眼 néih lihng ngóh dīn dóu  jéh sēung ngáahn
當你代表我理想 dōng néih doih bíu ngóh léih séung
當我代表不到你 dōng ngóh doih bíu bāt dóu néih
一切代表其實你 yāt chai doih bíu kèih saht néih
不知怎麼愛起 bāt jī jám mō oi héi
如若我是你的問號 yùh yeuhk ngóh sih néih dīk mahn houh
期望你是我等號 kèih mohng néih sih ngóh dáng houh
如若掛念你等於親你 yùh yeuhk gwa nihm néih dáng yū chān néih
多好 dō hóu
或者無數樣問題 waahk jé mòuh sou yeuhng mahn tàih
代表和你未徹底 doih bíu wòh néih meih chit dái
或者情深得不見底 waahk jé chìhng sām dāk bāt gin dái
或者情等於一切 waahk jé chìhng dáng yū yāt chai
代表情緒漸脫軌 doih bíu chìhng séuih jihm tyut gwái
或者還找不到更好 waahk jé wàahn jáau bāt dóu gang hóu
將你代替 jēung néih doih tai
憎你代表對你好 jāng néih doih bíu deui néih hóu
拋棄代表想得到 pāau hei doih bíu séung dāk dou
補救代表難彌補 bóu gau doih bíu nàahn nèih bóu
你沒有知道你糊塗 néih muht yáuh jī douh néih wùh tòuh
心醉代表我醉倒 sām jeui doih bíu ngóh jeui dóu
擁抱代表想擁抱 yúng póuh doih bíu séung yúng póuh
一切代表其實愛 yāt chai doih bíu kèih saht oi
清清楚楚更好 chīng chīng chó chó gang hóu
如若我是你的問號 yùh yeuhk ngóh sih néih dīk mahn houh
期望你是我等號 kèih mohng néih sih ngóh dáng houh
如若掛念你等於親你 yùh yeuhk gwa nihm néih dáng yū chān néih
多好 dō hóu
或者無數樣問題 waahk jé mòuh sou yeuhng mahn tàih
代表和你未徹底 doih bíu wòh néih meih chit dái
或者情深得不見底 waahk jé chìhng sām dāk bāt gin dái
或者情等於一切 waahk jé chìhng dáng yū yāt chai
代表情緒漸脫軌 doih bíu chìhng séuih jihm tyut gwái
或者還找不到更好 waahk jé wàahn jáau bāt dóu gang hóu
將你代替 jēung néih doih tai
La … la … la

About This Song

Song Title 或者 (waahk jé)
Meaning
  • Maybe
  • Perhaps
Release
Music Alex San
Lyrics Lin Xi
Arrangement Alex San
Buy This Song iTunes