Ambiguous (曖昧) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
眉目裡似哭不似哭 mèih muhk léuih chíh hūk bāt chíh hūk
還祈求什麼說不出 wàahn kèih kàuh sahm mō syut bāt chēut
陪著你輕呼著煙圈 pùih jeuk néih hīng fū jeuk yīn hyūn
到唇邊講不出滿足 dou sèuhn bīn góng bāt chēut múhn jūk
你的溫柔怎可以捕捉 néih dīk wān yàuh jám hó yíh bouh jūk
越來越近卻從不接觸 yuht lòih yuht káhn keuk chùhng bāt jip jūk
La la la la la
La la la la
茶沒有喝光早變酸 chàh muht yáuh hot gwōng jóu bin syūn
從來未熱戀已相戀 chùhng lòih meih yiht lyún yíh sēung lyún
陪著你天天在兜圈 pùih jeuk néih tīn tīn joih dāu hyūn
那纏繞怎麼可算短 náh chìhn yíu jám mō hó syun dyún
你的衣裳今天我在穿 néih dīk yī sèuhng gām tīn ngóh joih chyūn
未留住你卻仍然溫暖 meih làuh jyuh néih keuk yìhng yìhn wān nyúhn
徘徊在似苦又甜之間 pùih wùih joih chíh fú yauh tìhm jī gāan
望不穿這曖昧的眼 mohng bāt chyūn jéh ói muih dīk ngáahn
愛和情借來填一晚 oi wòh chìhng je lòih tìhn yāt máahn
終須都歸還 無謂多貪 jūng sēui dōu gwāi wàahn  mòuh waih dō tāam
猶疑在似即若離之間 yàuh yìh joih chíh jīk yeuhk lèih jī gāan
望不穿這曖昧的眼 mohng bāt chyūn jéh ói muih dīk ngáahn
似是濃卻仍然很淡 chíh sih nùhng keuk yìhng yìhn hán táahm
天早灰藍想告別偏未晚 tīn jóu fūi làahm séung gou biht pīn meih máahn
茶沒有喝光早變酸 chàh muht yáuh hot gwōng jóu bin syūn
從來未熱戀已相戀 chùhng lòih meih yiht lyún yíh sēung lyún
陪著你天天在兜圈 pùih jeuk néih tīn tīn joih dāu hyūn
那纏繞怎麼可算短 náh chìhn yíu jám mō hó syun dyún
你的衣裳今天我在穿 néih dīk yī sèuhng gām tīn ngóh joih chyūn
未留住你卻仍然溫暖 meih làuh jyuh néih keuk yìhng yìhn wān nyúhn
徘徊在似苦又甜之間 pùih wùih joih chíh fú yauh tìhm jī gāan
望不穿這曖昧的眼 mohng bāt chyūn jéh ói muih dīk ngáahn
愛和情借來填一晚 oi wòh chìhng je lòih tìhn yāt máahn
終須都歸還 無謂多貪 jūng sēui dōu gwāi wàahn  mòuh waih dō tāam
猶疑在似即若離之間 yàuh yìh joih chíh jīk yeuhk lèih jī gāan
望不穿這曖昧的眼 mohng bāt chyūn jéh ói muih dīk ngáahn
似是濃卻仍然很淡 chíh sih nùhng keuk yìhng yìhn hán táahm
天早灰藍想告別偏未晚 tīn jóu fūi làahm séung gou biht pīn meih máahn
仍徘徊在似苦又甜之間 yìhng pùih wùih joih chíh fú yauh tìhm jī gāan
望不穿這曖昧的眼 mohng bāt chyūn jéh ói muih dīk ngáahn
愛和情借來填一晚 oi wòh chìhng je lòih tìhn yāt máahn
終須都歸還 無謂多貪 jūng sēui dōu gwāi wàahn  mòuh waih dō tāam
猶疑在似即若離之間 yàuh yìh joih chíh jīk yeuhk lèih jī gāan
望不穿這曖昧的眼 mohng bāt chyūn jéh ói muih dīk ngáahn
似是濃卻仍然很淡 chíh sih nùhng keuk yìhng yìhn hán táahm
天早灰藍想告別偏未晚 tīn jóu fūi làahm séung gou biht pīn meih máahn

About This Song

Song Title 曖昧 (ói muih)
Meaning
  • Ambiguous
  • Scandalous
  • Ambivalence
Release
Music Chen Xiaoxia
Lyrics Lin Xi
Arrangement Adrian Chan
Buy This Song iTunes (album version)
Mandarin Version Snow of Love (情雪, performed by Tracy Huang)