I Want (我想) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
可能是 但是未成事 hó nàhng sih daahn sih meih sìhng sih
幾乎是 但是未曾是 gēi fùh sih daahn sih meih chàhng sih
原來或者假使暗戀你太久 yùhn lòih waahk jé gá sí am lyún néih taai gáu
瞞著自己歡喜已足夠 mùhn jeuk jih géi fūn héi yíh jūk gau
假如是 亦是自然事 gá yùh sih yihk sih jih yìhn sih
等如是 但是若無其事 dáng yùh sih daahn sih yeuhk mòuh kèih sih
其實只差親口說出你名字 kèih saht jí chā chān háu syut chēut néih mìhng jih
然而未必講出我心意 yìhn yìh meih bīt góng chēut ngóh sām yi
沒有意義 你想我講你知 muht yáuh yi yih néih séung ngóh góng néih jī
沒有意義 你知我想 我想 muht yáuh yi yih néih jī ngóh séung ngóh séung
別問我何事 (Da da da da) biht mahn ngóh hòh sih (Da da da da)
為你做各樣傻事 (Da da da da da da) waih néih jouh gok yeuhng sòh sih (Da da da da da da)
 (Da da da da) 是都不必講你知 sih (Da da da da) sih dōu bāt bīt góng néih jī
可能是 並未十成是 hó nàhng sih bihng meih sahp sìhng sih
假如是 亦是極陳年事 gá yùh sih yihk sih gihk chàhn nìhn sih
無奈夢中即使叫出你名字 mòuh noih muhng jūng jīk sí giu chēut néih mìhng jih
期望未必跟真相一致 kèih mohng meih bīt gān jān seung yāt ji
當然是月夜在提示 dōng yìhn sih yuht yeh joih tàih sih
感情事就像象形文字 gám chìhng sih jauh jeuhng jeuhng yìhng màhn jih
尤其若果差點快將要成事 yàuh kèih yeuhk gwó chā dím faai jēung yiu sìhng sih
柔情蜜意的感覺 yàuh chìhng maht yi dīk gám gok
又怎麼可以耐心解釋你知 yauh jám mō hó yíh noih sām gáai sīk néih jī
(Da da da da) 又不歪曲意思 (Da da da da) yauh bāt wāai kūk yi sī
(Da da da da da da)
 (Da da da da) 為你瘋癲至此 sih (Da da da da) waih néih fūng dīn ji chí
(Da da da da da da)
 (Da da da da) 是都不可制止 sih (Da da da da) sih dōu bāt hó jai jí
(Da da da da da da)
 (Da da da da) 是都不講你知 sih (Da da da da) sih dōu bāt góng néih jī
沒有意義 你想我講你知 muht yáuh yi yih néih séung ngóh góng néih jī
沒有意義 你知我想 我想 muht yáuh yi yih néih jī ngóh séung ngóh séung
沒有意義 你想要知 容易 muht yáuh yi yih néih séung yiu jī yùhng yih
沒有意義 你知我想 我想 muht yáuh yi yih néih jī ngóh séung ngóh séung
(我想 我想 我想 我想 我想 我想) (ngóh séung ngóh séung ngóh séung ngóh séung ngóh séung ngóh séung)

About This Song

Song Title 我想 (ngóh séung)
Meaning I want
Release
Music Zhang Yadong
Lyrics Lin Xi
Arrangement Zhang Yadong
Buy This Song iTunes