Untitled (無題) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
矛盾 任性 軟弱 màauh téuhn yahm sing yúhn yeuhk
盲目 歡喜與憎恨 màahng muhk fūn héi yúh jāng hahn
時間 氣氛 知覺 sìh gaan hei fān jī gok
愛情是哪樣意義 oi chìhng sih náh yeuhng yi yih
愚昧 自私加虛偽 yùh muih jih sī gā hēui ngaih
容忍 饒恕或厭煩 yùhng yán yìuh syu waahk yim fàahn
隨意固執 chèuih yi gu jāp
相處衝突無奈 sēung chyúh chūng daht mòuh noih
抽象快樂 怎去摸索 chāu jeuhng faai lohk jám heui mó sok
誰又知熱戀這種複雜哲學 sèuih yauh jī yiht lyún jéh júng fūk jaahp jit hohk
誰知道怎樣尋獲 sèuih jī douh jám yeuhng chàhm wohk
容貌 動作 氣味 yùhng maauh duhng jok hei meih
名字 身份與關係 mìhng jih sān fahn yúh gwāan haih
情緒 體溫 觸覺 chìhng séuih tái wān jūk gok
愛情是哪樣意義 oi chìhng sih náh yeuhng yi yih
誠懇 自欺加坦白 sìhng hán jih hēi gā táan baahk
朋友 情侶或對頭 pàhng yáuh chìhng léuih waahk deui tàuh
微笑 痛哭 mèih siu tung hūk
高興 失落期待 gōu hing sāt lohk kèih doih
蒼白燦爛 興奮感嘆 chōng baahk chaan laahn hīng fáhn gám taan
誰又知熱戀這種複雜哲學 sèuih yauh jī yiht lyún jéh júng fūk jaahp jit hohk
誰知道怎樣尋獲 sèuih jī douh jám yeuhng chàhm wohk
蒼白燦爛 興奮感嘆 chōng baahk chaan laahn hīng fáhn gám taan
誰又知熱戀這種複雜哲學 sèuih yauh jī yiht lyún jéh júng fūk jaahp jit hohk
誰知道怎樣尋獲 sèuih jī douh jám yeuhng chàhm wohk

About This Song

Song Title 無題 (mòuh tàih)
Meaning Untitled
Release
Music C. Y. Kong
Lyrics Lin Xi
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes