Lost Track (迷路) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
黃像雨後黃昏 wòhng jeuhng yúh hauh wòhng fān
藍像世上男人 làahm jeuhng sai seuhng nàahm yàhn
攜同著前塵一起遠行 kwàih tùhng jeuk chìhn chàhn yāt héi yúhn hàhng
紅燈 綠燈 紅燈 hùhng dāng  luhk dāng  hùhng dāng
面前是你臉龐絕色絕色 mihn chìhn sih néih líhm pòhng jyuht sīk jyuht sīk
回頭但覺劇情褪色褪色 wùih tàuh daahn gok kehk chìhng teui sīk teui sīk
沉淪在茫茫思想旅程 chàhm lèuhn joih mòhng mòhng sī séung léuih chìhng
為何是非黑白絕不分明 waih hòh sih fēi hāk baahk jyuht bāt fān mìhng
Ooh ah 回憶的國度竟迷路 Ooh ah  wùih yīk dīk gwok douh gíng màih louh
Ooh ah 何處是回歸路 Ooh ah  hòh chyu sih wùih gwāi louh
用往日你背影貼著我眼睛 yuhng wóhng yaht néih bui yíng tip jeuk ngóh ngáahn jīng
繼續懷念你動作話語時間情境 gai juhk wàaih nihm néih duhng jok wah yúh sìh gaan chìhng gíng
是四月那雪景 八月那雨聲 sih sei yuht náh syut gíng  baat yuht náh yúh sīng
想你直到直到直到無法回憶 séung néih jihk dou jihk dou jihk dou mòuh faat wùih yīk
念你念到迷路也好 nihm néih nihm dou màih louh yáh hóu
不肯安靜 bāt háng ōn jihng
情是往日情感 chìhng sih wóhng yaht chìhng gám
時是昨日時針 sìh sih johk yaht sìh jām
攜同著前塵一起遠行 kwàih tùhng jeuk chìhn chàhn yāt héi yúhn hàhng
困在記憶的森林 kwan joih gei yīk dīk sām làhm
面前是你臉龐絕色絕色 mihn chìhn sih néih líhm pòhng jyuht sīk jyuht sīk
回頭但覺劇情褪色褪色 wùih tàuh daahn gok kehk chìhng teui sīk teui sīk
沉淪在茫茫思想旅程 chàhm lèuhn joih mòhng mòhng sī séung léuih chìhng
為何是非黑白絕不分明 waih hòh sih fēi hāk baahk jyuht bāt fān mìhng
Ooh ah 回憶的國度竟迷路 Ooh ah  wùih yīk dīk gwok douh gíng màih louh
Ooh ah 何處是回歸路 Ooh ah  hòh chyu sih wùih gwāi louh
用往日你背影貼著我眼睛 yuhng wóhng yaht néih bui yíng tip jeuk ngóh ngáahn jīng
繼續懷念你動作話語時間情境 gai juhk wàaih nihm néih duhng jok wah yúh sìh gaan chìhng gíng
是四月那雪景 八月那雨聲 sih sei yuht náh syut gíng  baat yuht náh yúh sīng
想你直到直到直到無法回憶 séung néih jihk dou jihk dou jihk dou mòuh faat wùih yīk
念你念到迷路也好 nihm néih nihm dou màih louh yáh hóu
不肯安靜 bāt háng ōn jihng

About This Song

Song Title 迷路 (màih louh)
Meaning
  • Lost track
  • Stray
Release
Music C. Y. Kong
Lyrics Lin Xi
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes (album version)