Realize the Love (將愛實現) Lyrics

Cantonese/Mandarin Yale Romanization / Pinyin
人生能夠很精彩 yàhn sāng nàhng gau hán jīng chói
明白要熱愛熱愛自己 誠意對待 mìhng baahk yiu yiht oi yiht oi jih géi sìhng yi deui doih
若你回望漫天空白裡 yeuhk néih wùih mohng maahn tīn hūng baahk léuih
粉色的愛就如雲彩 常覺意外 fán sīk dīk oi jauh yùh wàhn chói sèuhng gok yi ngoih
歌能唱得精彩 gō nàhng cheung dāk jīng chói
明白每字每字要用心 難以替代 mìhng baahk múih jih múih jih yiu yuhng sām nàahn yíh tai doih
在每個靜默的生命裡 joih múih go jihng mahk dīk sāng mihng léuih
表演者盡力完成的歌更加可愛 bíu yín jé jeuhn lihk yùhn sìhng dīk gō gang gā hó oi
精彩的劇情 出色的表演 jīng cǎi de jù qíng chū sè de biǎo yǎn
常常說人生如夢如戲 充滿光彩 cháng cháng shuō rén shēng rú mèng rú xì chōng mǎn guāng cǎi
說生命是什麼都可以 shuō shēng mìng shì shén me dōu kě yǐ
喜怒哀樂也不捨不棄 只活一次 xǐ nù āi lè yě bù shě bù qì zhǐ huó yī cì
不可以重來 好一個故事 bù kě yǐ chóng lái hǎo yī gè gù shì
其實應該自己決定生存的意義 qí shí yīng gāi zì jǐ jué dìng shēng cún de yì yì
無論明天是喜還是悲 wú lùn míng tiān shì xǐ hái shì bēi
多少風雨都要闖過去 永不後悔 duō shǎo fēng yǔ dōu yào chuǎng guò qù yǒng bù hòu huǐ
地球若仍自轉 天氣若仍和暖 deih kàuh yeuhk yìhng jih jyún tīn hei yeuhk yìhng wòh nyúhn
宇宙程序不善變 yúh jauh chìhng jeuih bāt sihn bin
在我心裡亦能預算 joih ngóh sām léuih yihk nàhng yuh syun
遠處破曉光輝那邊更應該會晴天 yúhn chyúh po híu gwōng faī náh bīn gang yīng gōi wuih chìhng tīn
生命源於晴天 彩虹倚在雲端 shēng mìng yuán yú qíng tiān cǎi hóng yǐ zài yún duān
黑夜後陽光出現 hēi yè hòu yáng guāng chū xiàn
不知站在地球那邊 是否也有一個人 bù zhī zhàn zài dì qiú nà biān shì fǒu yě yǒu yī gè rén
和我一樣將愛實現 hé wǒ yī yàng jiāng ài shí xiàn
精彩的劇情 出色的表演 jīng cǎi de jù qíng chū sè de biǎo yǎn
常常說人生如夢如戲 充滿光彩 cháng cháng shuō rén shēng rú mèng rú xì chōng mǎn guāng cǎi
說生命是什麼都可以 shuō shēng mìng shì shén me dōu kě yǐ
喜怒哀樂也不捨不棄 只活一次 xǐ nù āi lè yě bù shě bù qì zhǐ huó yī cì
不可以重來 好一個故事 bāt hó yíh chùhng lòih hóu yāt go gu sih
其實各自決定界定生存意義 kèih saht gok jih kyut dihng gaai dihng sāng chyùhn yi yih
在我記憶中的驟雨 joih ngóh gei yīk jūng dīk jaauh yúh
幾許風雨若然能終止 曙光將至 géi héui fūng yúh yeuhk yìhn nàhng jūng jí chyúh gwōng jēung ji
地球若仍自轉 天氣若仍和暖 deih kàuh yeuhk yìhng jih jyún tīn hei yeuhk yìhng wòh nyúhn
宇宙程序不善變 yúh jauh chìhng jeuih bāt sihn bin
在我心裡亦能預算 joih ngóh sām léuih yihk nàhng yuh syun
遠處破曉光輝那邊更應該會晴天 yúhn chyúh po híu gwōng faī náh bīn gang yīng gōi wuih chìhng tīn
生命源於晴天 彩虹倚在雲端 shēng mìng yuán yú qíng tiān cǎi hóng yǐ zài yún duān
黑夜後陽光出現 hēi yè hòu yáng guāng chū xiàn
不知站在地球那邊 是否也有一個人 bù zhī zhàn zài dì qiú nà biān shì fǒu yě yǒu yī gè rén
和我一樣將愛實現 hé wǒ yī yàng jiāng ài shí xiàn
地球若仍自轉 天氣若仍和暖 deih kàuh yeuhk yìhng jih jyún tīn hei yeuhk yìhng wòh nyúhn
宇宙程序不善變 yúh jauh chìhng jeuih bāt sihn bin
在我心裡亦能預算 joih ngóh sām léuih yihk nàhng yuh syun
遠處破曉光輝那邊更應該會晴天 yúhn chyúh po híu gwōng faī náh bīn gang yīng gōi wuih chìhng tīn
生命源於晴天 彩虹倚在雲端 shēng mìng yuán yú qíng tiān cǎi hóng yǐ zài yún duān
黑夜後陽光出現 hēi yè hòu yáng guāng chū xiàn
不知站在地球那邊 是否也有一個人 bù zhī zhàn zài dì qiú nà biān shì fǒu yě yǒu yī gè rén
和我一樣將愛實現 hé wǒ yī yàng jiāng ài shí xiàn
地球若仍自轉 天氣若仍和暖 deih kàuh yeuhk yìhng jih jyún tīn hei yeuhk yìhng wòh nyúhn
宇宙程序不善變 yúh jauh chìhng jeuih bāt sihn bin
在我心裡亦能預算 joih ngóh sām léuih yihk nàhng yuh syun
遠處破曉光輝那邊更應該會晴天 yúhn chyúh po híu gwōng faī náh bīn gang yīng gōi wuih chìhng tīn
生命源於晴天 彩虹倚在雲端 shēng mìng yuán yú qíng tiān cǎi hóng yǐ zài yún duān
黑夜後陽光出現 hēi yè hòu yáng guāng chū xiàn
不知站在地球那邊 是否也有一個人 bù zhī zhàn zài dì qiú nà biān shì fǒu yě yǒu yī gè rén
和我一樣將愛實現 hé wǒ yī yàng jiāng ài shí xiàn

About This Song

Song Title 將愛實現 (jiāng ài shí xiàn)
Meaning Realize the love
Performed With
Chorus version
 • Samuel Tai
 • Mavis Fan
 • Angel Wong
 • William So
 • Jerry Huang
 • Hong Yin
 • Chen Liqiang
 • Kevin Lin
Duet version
 • Samuel Tai
Release
Music Chan Dik Hong
Lyrics Erica Lee
Arrangement Day Leung