Enjoyment (享受) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
你的溫暖只是會暖著我 néih dīk wān nyúhn jí sih wuih nyúhn jeuk ngóh
你的禱告只為我祝賀 néih dīk tóu gou jí waih ngóh jūk hoh
你的體貼只為了貼近我 néih dīk tái tip jí waih líuh tip gahn ngóh
不理另一個 bāt léih lihng yāt go
來讓你的手臂專為了抱著我 lòih yeuhng néih dīk sáu bei jyūn waih líuh póuh jeuk ngóh
你的心野只為我安坐 néih dīk sām yéh jí waih ngóh ōn joh
世間只剩低我自由選擇已無多 sai gāan jí sihng dāi ngóh jih yàuh syún jaahk yíh mòuh dō
是否自私得太傻 sih fáu jih sī dāk taai sòh
來自你感受 純屬我享受 lòih jih néih gám sauh  sèuhn suhk ngóh héung sauh
分享會不夠 fān héung wuih bāt gau
情感只可私有 chìhng gám jí hó sī yáuh
無論好的與壞的都佔有 mòuh leuhn hóu dīk yúh waaih dīk dōu jim yáuh
最好將你捆住了困住了 jeui hóu jēung néih kwán jyuh líuh kwan jyuh líuh
你的一切只被我撫摸 néih dīk yāt chai jí beih ngóh fú mó
最好天地毀了 jeui hóu tīn deih wái líuh
二人不熱吻做什麼 yih yàhn bāt yiht máhn jouh sahm mō
在這自私的愛河 joih jéh jih sī dīk oi hòh
來自你感受 全讓我享受 lòih jih néih gám sauh  chyùhn yeuhng ngóh héung sauh
一小撮不夠 yāt síu chyut bāt gau
甜或苦都擁有 tìhm waahk fú dōu yúng yáuh
無論好的與壞的都佔有 mòuh leuhn hóu dīk yúh waaih dīk dōu jim yáuh
如微笑只可因你在想我 yùh mèih siu jí hó yān néih joih séung ngóh
如難過只因要等我 yùh nàahn gwo jí yān yiu dáng ngóh
完全要將這感覺留給我 yùhn chyùhn yiu jēung jéh gám gok làuh kāp ngóh
二人分享一個又怎麼可 yih yàhn fān héung yāt go yauh jám mō hó
來自你感受 純屬我享受 lòih jih néih gám sauh  sèuhn suhk ngóh héung sauh
分享會不夠 fān héung wuih bāt gau
情感只可私有 chìhng gám jí hó sī yáuh
誰又甘心放開雙手 sèuih yauh gām sām fong hōi sēung sáu
來自你感受 全讓我享受 lòih jih néih gám sauh  chyùhn yeuhng ngóh héung sauh
一小撮不夠 yāt síu chyut bāt gau
甜或苦都擁有 tìhm waahk fú dōu yúng yáuh
無論好的與壞的都 mòuh leuhn hóu dīk yúh waaih dīk dōu
無論苦的與甜的都想佔有 mòuh leuhn fú dīk yúh tìhm dīk dōu séung jim yáuh
要將一切擁有 yiu jēung yāt chai yúng yáuh

About This Song

Song Title 享受 (héung sauh)
Meaning Enjoyment
Release
Music
  • Syoko Suzuki
  • Masami Tozawa
Lyrics Lin Xi
Arrangement Adrian Chan
Buy This Song iTunes
Japanese Version Let’s Go Back to That Sky (あの空に帰ろう, performed by Syoko Suzuki)