Di-Dar Lyrics

Cantonese Yale Romanization
不要偷看你一秒 bāt yiu tāu hon néih yāt míuh
是害怕突然會偷笑 sih hoih pa daht yìhn wuih tāu siu
會自然愛過沒了 wuih jih yìhn oi gwo muht líuh
會突然高聲呼叫 wuih daht yìhn gōu sīng fū giu
叫靈魂出竅出竅出竅 giu lìhng wàhn chēut hiu chēut hiu chēut hiu
不要聽見你心跳 bāt yiu tēng gin néih sām tiu
是害怕突然你醒了 sih hoih pa daht yìhn néih síng líuh
你自然說太夜了 néih jih yìhn syut taai yeh líuh
你定然必須走了 néih dihng yìhn bīt sēui jáu líuh
我突然哭了哭了哭了 ngóh daht yìhn hūk líuh hūk líuh hūk líuh
Di-dar di-dar di-dar di-dar
Di-dar di-dar di-dar di-dar
不要擁有你多少 bāt yiu yúng yáuh néih dō síu
是害怕突然我想起 sih hoih pa daht yìhn ngóh séung héi
你原來太過重要 néih yùhn lòih taai gwo juhng yiu
我突然呼吸不了 ngóh daht yìhn fū kāp bāt líuh
會突然想叫想跳想要 wuih daht yìhn séung giu séung tiu séung yiu
Di-dar di-dar di-dar di-dar
(Dar dar dar dar dar dar dar dar)
Di-dar di-dar di-dar di-dar
(Dar dar dar dar dar dar dar dar)
Di-dar di-dar di-dar di-dar
Di-dar di-dar di-dar di-dar

About This Song

Song Title Di-Dar
Release
Music Faye Wong
Lyrics Lin Xi
Arrangement Dou Wei
Buy This Song iTunes