One Person Playing Two Roles (一人分飾兩角) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
若沒要事 我便不見人 yeuhk muht yiu sih ngóh bihn bāt gin yàhn
外面世事 我全不過問 ngoih mihn sai sih ngóh chyùhn bāt gwo mahn
放任是我負的責任 fong yahm sih ngóh fuh dīk jaak yahm
現實太悶 到夢境旅行 yihn saht taai muhn dou muhng gíng léuih hàhng
捏造故事 引述不過分 nihp jouh gu sih yáhn seuht bāt gwo fahn
過分 是你們太認真 gwo fahn sih néih mùhn taai yihng jān
別太認真 別太著緊 biht taai yihng jān biht taai jeuk gán
亂說話怎麼當成真 lyuhn syut wah jám mō dong sìhng jān
別太認真 別那樣天真 biht taai yihng jān biht náh yeuhng tīn jān
亂說話怎麼會成真 lyuhn syut wah jám mō wuih sìhng jān
難道我是神 nàahn douh ngóh sih sàhn
獨自說話 我是一個人 duhk jih syut wah ngóh sih yāt go yàhn
但是對白照樣分兩份 daahn sih deui baahk jiu yeuhng fān léuhng fahn
兩份 是我和我兩份 léuhng fahn sih ngóh wòh ngóh léuhng fahn
就像裡面有另一個人 jauh jeuhng léuih mihn yáuh lihng yāt go yàhn
做著某段兩人的戲份 jouh jeuk máuh dyuhn léuhng yàhn dīk hei fahn
戲夢在扣著我人生 hei muhng joih kau jeuk ngóh yàhn sāng
別太認真 別太著緊 biht taai yihng jān biht taai jeuk gán
亂說話怎麼當成真 lyuhn syut wah jám mō dong sìhng jān
別太認真 別那樣天真 biht taai yihng jān biht náh yeuhng tīn jān
亂說話怎麼會成真 lyuhn syut wah jám mō wuih sìhng jān
別太認真 別太著緊 biht taai yihng jān biht taai jeuk gán
亂說話怎麼當成真 lyuhn syut wah jám mō dong sìhng jān
別太認真 別那樣天真 biht taai yihng jān biht náh yeuhng tīn jān
亂說話怎麼會成真 lyuhn syut wah jám mō wuih sìhng jān
難道我是神 nàahn douh ngóh sih sàhn

About This Song

Song Title 一人分飾兩角 (yāt yàhn fān sīk léuhng gok)
Meaning One person playing two roles
Release
Movie Out of the Blue
Music AMK
Lyrics Wyman Wong
Arrangement AMK
Buy This Song iTunes (EP version)
English Version One Person Playing Two Roles (performed by Emmy the Great)