Heart Sutra (心經, Cantonese Version) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
觀自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 gūn jih joih pòuh saat hàhng sām bō yéh bō lòh maht dō sìh
照見五蘊皆空 度一切苦厄 jiu gin ńgh wán gāai hūng douh yāt chai fú ngāak
舍利子 色不異空 空不異色 se leih jí sīk bāt yih hūng hūng bāt yih sīk
色即是空 空即是色 sīk jīk sih hūng hūng jīk sih sīk
受想行識 亦復如是 sauh séung hàhng sīk yihk fuhk yùh sih
舍利子 是諸法空相 se leih jí sih jyū faat hūng seung
不生不滅 不垢不淨 不增不減 bāt sāng bāt miht bāt gau bāt jihng bāt jāng bāt gáam
是故空中無色 sih gu hūng jūng mòuh sīk
無受想行識 無眼耳鼻舌身意 mòuh sauh séung hàhng sīk mòuh ngáahn yíh beih sit sān yi
無色聲香味觸法 無眼界 mòuh sīk sīng hēung meih jūk faat mòuh ngáahn gaai
乃至無意識界 náaih ji mòuh yi sīk gaai
無無明 亦無無明盡 乃至無老死 mòuh mòuh mìhng yihk mòuh mòuh mìhng jeuhn náaih ji mòuh lóuh séi
亦無老死盡 無苦集滅道 yihk mòuh lóuh séi jeuhn mòuh fú jaahp miht douh
無智亦無得 以無所得故 mòuh ji yihk mòuh dāk yíh mòuh só dāk gu
菩提薩埵 依般若波羅蜜多故 pòuh tàih saat dó yī bō yéh bō lòh maht dō gu
心無掛礙 無掛礙故 無有恐怖 sām mòuh gwa ngoih mòuh gwa ngoih gu mòuh yáuh húng bou
遠離顛倒夢想 究竟涅磐 三世諸佛 yúhn lèih dīn dóu muhng séung gau gíng nihp pùhn sāam sai jyū faht
依般若波羅蜜多故 yī bō yéh bō lòh maht dō gu
得阿耨多羅三藐三菩提 dāk ō nauh dō lòh sāam míuh sāam pòuh tàih
故知般若波羅蜜多 gu jī bō yéh bō lòh maht dō
是大神咒 是大明咒 是無上咒 sih daaih sàhn jau sih daaih mìhng jau sih mòuh seuhng jau
是無等等咒 能除一切苦 真實不虛 sih mòuh dáng dáng jau nàhng chèuih yāt chai fú jān saht bāt hēui
故說般若波羅蜜多咒 即說咒曰 gu syut bō yéh bō lòh maht dō jau jīk syut jau yeuhk
Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā
Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā
Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā
Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

About This Song

Song Title 心經 (sām gīng)
Meaning Heart Sutra
Duet With Julian Cheung
Release
Mandarin Version Heart Sutra (心经)