Being Criminal (為非作歹) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
如何是對 何謂做錯 我不太清楚 yùh hòh sih deui hòh waih jouh cho ngóh bāt taai chīng chó
沉迷地愛 寧願犯錯 錯失卻不可 chàhm màih deih oi nìhng yuhn faahn cho cho sāt keuk bāt hó
只要那是愛情 jí yiu náh sih oi chìhng
忘形地愛 忘形地錯 其實無不可 mòhng yìhng deih oi mòhng yìhng deih cho kèih saht mòuh bāt hó
攔途路障 橫行直過 誰亦難封鎖 làahn tòuh louh jeung wàahng hàhng jihk gwo sèuih yihk nàahn fūng só
不錯 那是愛情 bāt cho náh sih oi chìhng
不錯 那是愛情 bāt cho náh sih oi chìhng
大概一般的觀眾 永遠維持原判 為非作歹是錯 daaih koi yāt būn dīk gūn jung wíhng yúhn wàih chìh yùhn pun wàih fēi jok dáai sih cho
做個規矩的愛人 要完全純潔 良心太多負荷 jouh go kwāi géui dīk oi yàhn yiu yùhn chyùhn sèuhn git lèuhng sām taai dō fuh hòh
為了討好一個人 理智隨時蒙蔽 為非作歹是我 waih líuh tóu hóu yāt go yàhn léih ji chèuih sìh mùhng bai wàih fēi jok dáai sih ngóh
但我始終執迷 也從來無悔 顧不了這麼多 daahn ngóh chí jūng jāp màih yáh chùhng lòih mòuh fui gu bāt líuh jéh mō dō
傳聞漸多 閒言漸多 全在抨擊我 chyùhn màhn jihm dō hàahn yìhn jihm dō chyùhn joih pīng gīk ngóh
難明白麼 難原諒麼 難便由得我 nàahn mìhng baahk mō nàahn yùhn leuhng mō nàahn bihn yàuh dāk ngóh
不錯 那是愛情 bāt cho náh sih oi chìhng
不錯 那是愛情 bāt cho náh sih oi chìhng
為了得到一個人 世界完全遺棄 也不覺得罪過 waih líuh dāk dóu yāt go yàhn sai gaai yùhn chyùhn wàih hei yáh bāt gok dāk jeuih gwo
為了討好一個人 要尋求情趣 我肯幹些壞事 waih líuh tóu hóu yāt go yàhn yiu chàhm kàuh chìhng cheui ngóh háng gon sē waaih sih
為了思想一個人 會遊離魂魄 無心眷戀事業 waih líuh sī séung yāt go yàhn wúih yàuh lèih wàhn paak mòuh sām gyun lyún sih yihp
為看他多一眼 瘋多一晚 waih hon tā dō yāt ngáahn fūng dō yāt máahn
我會出走 遠方 遠方 遠方 ngóh wúih chēut jáu yúhn fōng yúhn fōng yúhn fōng
若你敢講一世人 絕對完全無錯 才可以質問我 yeuhk néih gám góng yāt sai yàhn jyuht deui yùhn chyùhn mòuh cho chòih hó yíh jāt mahn ngóh
若你真的知道 真的戀愛過 yeuhk néih jān dīk jī douh jān dīk lyún oi gwo
也許不惜 一切 一切 一切 一切 yáh héui bāt sīk yāt chai yāt chai yāt chai yāt chai
不錯 那是愛情 bāt cho náh sih oi chìhng
不錯 那是愛情 bāt cho náh sih oi chìhng

About This Song

Song Title 為非作歹 (wàih fēi jok dáai)
Meaning Being criminal
Release
Music
 • Harriet Wheeler
 • David Gaurin
Lyrics Wyman Wong
Arrangement Alex San
Buy This Song iTunes (album version)
English Version Here’s Where the Story Ends (performed by The Sundays)