Sky Doesn’t Change, Earth Changes (天不變地變) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
天空不變短 地為何變暫 tīn hūng bāt bin dyún deih waih hòh bin jaahm
海水不變枯 為何石變爛 hói séui bāt bin fū waih hòh sehk bin laahn
一去的你未返 yāt heui dīk néih meih fáan
一切帶走然而留下冀盼 yāt chai daai jáu yìhn yìh làuh hah kei paan
不變的思念中 感覺浮進眼 bāt bin dīk sī nihm jūng gám gok fàuh jeun ngáahn
溫馨的記憶 漫燃流滿面 wān hīng dīk gei yīk maahn yìhn làuh múhn mihn
仍走不出昨天 跟過去糾纏 yìhng jáu bāt chēut johk tīn gān gwo heui dau chìhn
想我的生命中 séung ngóh dīk sāng mihng jūng
只有你手從來是最暖 jí yáuh néih sáu chùhng lòih sih jeui nyúhn
不要漆黑夜深 冰冷如永遠 bāt yiu chāt hāk yeh sām bīng láahng yùh wíhng yúhn
這一分我在變 jéh yāt fān ngóh joih bin
這一刻我在變 jéh yāt hāk ngóh joih bin
這一天我在變 jéh yāt tīn ngóh joih bin
去不變地為你生存 heui bāt bin deih waih néih sāng chyùhn
天它不變地變 tīn tā bāt bin deih bin
海它不變地變 hói tā bāt bin deih bin
心它不變地變 sām tā bāt bin deih bin
縱不變地變卻又還未變未能令你改變 jung bāt bin deih bin keuk yauh wàahn meih bin meih nàhng lihng néih gói bin
溫馨的記憶 漫燃流滿面 wān hīng dīk gei yīk maahn yìhn làuh múhn mihn
仍走不出昨天 跟過去糾纏 yìhng jáu bāt chēut johk tīn gān gwo heui dau chìhn
想我的生命中 séung ngóh dīk sāng mihng jūng
只有你手從來是最暖 jí yáuh néih sáu chùhng lòih sih jeui nyúhn
不要漆黑夜深 冰冷如永遠 bāt yiu chāt hāk yeh sām bīng láahng yùh wíhng yúhn
這一分我在變 jéh yāt fān ngóh joih bin
這一刻我在變 jéh yāt hāk ngóh joih bin
這一天我在變 jéh yāt tīn ngóh joih bin
去不變地為你生存 heui bāt bin deih waih néih sāng chyùhn
天它不變地變 tīn tā bāt bin deih bin
海它不變地變 hói tā bāt bin deih bin
心它不變地變 sām tā bāt bin deih bin
縱不變地變卻又還未變未能令你改變 jung bāt bin deih bin keuk yauh wàahn meih bin meih nàhng lihng néih gói bin
天空不變短 地為何變暫 tīn hūng bāt bin dyún deih waih hòh bin jaahm
當初不變的 竟也要改變 dōng chō bāt bin dīk gíng yáh yiu gói bin
海水不變枯 為何石變爛 hói séui bāt bin fū waih hòh sehk bin laahn
當初不變的 終也要改變 dōng chō bāt bin dīk jūng yáh yiu gói bin

About This Song

Song Title 天不變地變 (tīn bāt bin deih bin)
Meaning Sky doesn’t change, earth changes
Release
Music Jerry Huang
Lyrics Lai-Mau Chow
Arrangement Alex San
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Amaranthine (不變)