Simplicity Is Most Romantic (平凡最浪漫) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
平凡地與你看看電影 pìhng fàahn deih yúh néih hon hon dihn yíng
甜蜜處與你同和應 tìhm maht chyúh yúh néih tùhng wòh ying
聽主角傾訴彼此心聲 ting jyú gok kīng sou béi chí sām sīng
已製造了這夜那溫馨 yíh jai jouh líuh jéh yeh náh wān hīng
然後你再帶我去探望晚星 yìhn hauh néih joi daai ngóh heui taam mohng máahn sīng
情沒有細說仍然動聽 chìhng muht yáuh sai syut yìhng yìhn duhng ting
兩心已彷似緊勾於一起 léuhng sām yíh fóng chíh gán ngāu yū yāt héi
浪漫處清風去做見證 lohng maahn chyúh chīng fūng heui jouh gin jing
情愈簡單一切竟愈美 chìhng yuh gáan dāan yāt chai gíng yuh méih
每點溫馨縱感覺輕微 múih dím wān hīng jung gám gok hīng mèih
卻正好一分一秒心裡面堆積 keuk jing hóu yāt fahn yāt míuh sām léuih mihn dēui jīk
也許為了這樣我愈喜歡你 yáh héui waih líuh jéh yeuhng ngóh yuh héi fūn néih
情愈簡單一切竟愈美 chìhng yuh gáan dāan yāt chai gíng yuh méih
每點溫馨也感覺新奇 múih dím wān hīng yáh gám gok sān kèih
徘徊在你與我的靠倚之間 pùih wùih joih néih yúh ngóh dīk kaau yí jī gāan
多麼清脆教人心醉 dō mō chīng cheui gaau yàhn sām jeui
長夜空中飛 chèuhng yeh hūng jūng fēi
平凡地與你看看電影 pìhng fàahn deih yúh néih hon hon dihn yíng
甜蜜處與你同和應 tìhm maht chyúh yúh néih tùhng wòh ying
聽主角傾訴彼此心聲 ting jyú gok kīng sou béi chí sām sīng
已製造了這夜那溫馨 yíh jai jouh líuh jéh yeh náh wān hīng
然後你再帶我去探望晚星 yìhn hauh néih joi daai ngóh heui taam mohng máahn sīng
情沒有細說仍然動聽 chìhng muht yáuh sai syut yìhng yìhn duhng ting
兩心已彷似緊勾於一起 léuhng sām yíh fóng chíh gán ngāu yū yāt héi
浪漫處清風去做見證 lohng maahn chyúh chīng fūng heui jouh gin jing
情愈簡單一切竟愈美 chìhng yuh gáan dāan yāt chai gíng yuh méih
每點溫馨縱感覺輕微 múih dím wān hīng jung gám gok hīng mèih
卻正好一分一秒心裡面堆積 keuk jing hóu yāt fahn yāt míuh sām léuih mihn dēui jīk
也許為了這樣我愈喜歡你 yáh héui waih líuh jéh yeuhng ngóh yuh héi fūn néih
情愈簡單一切竟愈美 chìhng yuh gáan dāan yāt chai gíng yuh méih
每點溫馨也感覺新奇 múih dím wān hīng yáh gám gok sān kèih
徘徊在你與我的靠倚之間 pùih wùih joih néih yúh ngóh dīk kaau yí jī gāan
多麼清脆教人心醉 dō mō chīng cheui gaau yàhn sām jeui
長夜空中飛 chèuhng yeh hūng jūng fēi
情愈簡單一切竟愈美 chìhng yuh gáan dāan yāt chai gíng yuh méih
每點溫馨縱感覺輕微 múih dím wān hīng jung gám gok hīng mèih
卻正好一分一秒心裡面堆積 keuk jing hóu yāt fahn yāt míuh sām léuih mihn dēui jīk
也許為了這樣我愈喜歡你 yáh héui waih líuh jéh yeuhng ngóh yuh héi fūn néih
情愈簡單一切竟愈美 chìhng yuh gáan dāan yāt chai gíng yuh méih
連舊笑聲感覺也新奇 lìhn gauh siu sīng gám gok yáh sān kèih
就讓這溫馨再響遍這一刻 jauh yeuhng jéh wān hīng joi héung pin jéh yāt hāk
多麼清脆教人心醉 dō mō chīng cheui gaau yàhn sām jeui
長夜空中飛 chèuhng yeh hūng jūng fēi
情愈簡單一切竟愈美 chìhng yuh gáan dāan yāt chai gíng yuh méih
每點溫馨縱感覺輕微 múih dím wān hīng jung gám gok hīng mèih
卻正好一分一秒心裡面堆積 keuk jing hóu yāt fahn yāt míuh sām léuih mihn dēui jīk
也許為了這樣我愈喜歡你 yáh héui waih líuh jéh yeuhng ngóh yuh héi fūn néih
情愈簡單一切竟愈美 chìhng yuh gáan dāan yāt chai gíng yuh méih
每點溫馨也感覺新奇 múih dím wān hīng yáh gám gok sān kèih

About This Song

Song Title 平凡最浪漫 (pìhng fàahn jeui lohng maahn)
Meaning Simplicity/Ordinary is most romantic
Release
Music Li Zhengfan
Lyrics Lai-Mau Chow
Arrangement Alex San
Buy This Song iTunes
Mandarin Version The Most Romantic Thing (最浪漫的事, performed by Cyndi Chaw)