Brink of Love and Pain (愛與痛的邊緣) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
徘徊徬徨路前 回望這一段 pùih wùih pòhng wòhng louh chìhn wùih mohng jéh yāt dyuhn
你吻過我的臉 曾是百千遍 néih máhn gwo ngóh dīk líhm chàhng sih baak chīn pin
沒去想 終有一天 muht heui séung jūng yáuh yāt tīn
夜雨中 找不到打算 yeh yúh jūng jáau bāt dou dá syun
讓我孤單這邊 一點鐘等到三點 yeuhng ngóh gū dāan jéh bīn yāt dím jūng dáng dou sāam dím
那怕與你相見 仍是我心願 náh pa yúh néih sēung gin yìhng sih ngóh sām yuhn
我也有我感覺 難道要遮掩 ngóh yáh yáuh ngóh gám gok nàahn douh yiu jē yím
若已經不想跟我相戀 yeuhk yíh gīng bāt séung gān ngóh sēung lyún
又卻怎麼口口聲聲的欺騙 yauh keuk jám mō háu háu sīng sīng dīk hēi pin
讓我一等再等 yeuhng ngóh yāt dáng joi dáng
在等一天共你拾回溫暖 joih dáng yāt tīn guhng néih sahp wùih wān nyúhn
情像雨點 似斷難斷 chìhng jeuhng yúh dím chíh dyuhn nàahn dyuhn
愈是去想 更是凌亂 yuh sih heui séung gāng sih lìhng lyuhn
我已經不想跟你癡纏 ngóh yíh gīng bāt séung gān néih chī chìhn
我有我的尊嚴 不想再受損 ngóh yáuh ngóh dīk jyūn yìhm bāt séung joi sauh syún
無奈我心 要辨難辨 mòuh noih ngóh sām yiu bihn nàahn bihn
道別再等 也未如願 douh biht joi dáng yáh meih yùh yuhn
永遠在愛與痛的邊緣 wíhng yúhn joih oi yúh tung dīk bīn yùhn
應該怎麼決定挑選 yīng gōi jám mō kyut dihng tīu syún
那怕與你相見 仍是我心願 náh pa yúh néih sēung gin yìhng sih ngóh sām yuhn
我也有我感覺 難道要遮掩 ngóh yáh yáuh ngóh gám gok nàahn douh yiu jē yím
若已經不想跟我相戀 yeuhk yíh gīng bāt séung gān ngóh sēung lyún
又卻怎麼口口聲聲的欺騙 yauh keuk jám mō háu háu sīng sīng dīk hēi pin
讓我一等再等 yeuhng ngóh yāt dáng joi dáng
在等一天共你拾回溫暖 joih dáng yāt tīn guhng néih sahp wùih wān nyúhn
情像雨點 似斷難斷 chìhng jeuhng yúh dím chíh dyuhn nàahn dyuhn
愈是去想 更是凌亂 yuh sih heui séung gāng sih lìhng lyuhn
我已經不想跟你癡纏 ngóh yíh gīng bāt séung gān néih chī chìhn
我有我的尊嚴 不想再受損 ngóh yáuh ngóh dīk jyūn yìhm bāt séung joi sauh syún
無奈我心 要辨難辨 mòuh noih ngóh sām yiu bihn nàahn bihn
道別再等 也未如願 douh biht joi dáng yáh meih yùh yuhn
永遠在愛與痛的邊緣 wíhng yúhn joih oi yúh tung dīk bīn yùhn
應該怎麼決定挑選 yīng gōi jám mō kyut dihng tīu syún
情像雨點 似斷難斷 chìhng jeuhng yúh dím chíh dyuhn nàahn dyuhn
愈是去想 更是凌亂 yuh sih heui séung gāng sih lìhng lyuhn
我已經不想跟你癡纏 ngóh yíh gīng bāt séung gān néih chī chìhn
我有我的尊嚴 不想再受損 ngóh yáuh ngóh dīk jyūn yìhm bāt séung joi sauh syún
無奈我心 要辨難辨 mòuh noih ngóh sām yiu bihn nàahn bihn
道別再等 也未如願 douh biht joi dáng yáh meih yùh yuhn
永遠在愛與痛的邊緣 wíhng yúhn joih oi yúh tung dīk bīn yùhn
應該怎麼決定挑選 yīng gōi jám mō kyut dihng tīu syún

About This Song

Song Title 愛與痛的邊緣 (oi yúh tung dīk bīn yùhn)
Meaning Brink of love and pain
Release
Music Zhuo Ying Huang
Lyrics Yuen-Leung Poon
Arrangement Alex San
Buy This Song iTunes
Mandarin Version How Much Love Can Be Repeated (有多少愛可以重來, performed by Chung-Kun Huang)