I Fear (我怕) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
我怕到再見那一天降臨 ngóh pa dou joi gin náh yāt tīn gong làhm
你與我已化作岩石滿佈裂痕 néih yúh ngóh yíh fa jok ngàahm sehk múhn bou liht hàhn
也怕我會吻到你的皺紋 yáh pa ngóh wuih máhn dou néih dīk jau màhn
寧可相信世上有不死永生 nìhng hó sēung seun sai seuhng yáuh bāt séi wíhng sāng
我怕看你那善變的眼神 ngóh pa hon néih náh sihn bin dīk ngáahn sàhn
也怕愛你愛到麻木了我靈魂 yáh pa oi néih oi dou màh muhk líuh ngóh lìhng wàhn
更怕每晚發覺我一個人 gāng pa múih máahn faat gok ngóh yāt go yàhn
沒法靠沉默去記住你的聲音 muht faat kaau chàhm mahk heui gei jyuh néih dīk sīng yām
願我可保祐 隨夢境的來臨 yuhn ngóh hó bóu yauh  chèuih muhng gíng dīk lòih làhm
夢裡可感到跟你相擁的氣溫 muhng léuih hó gám dou gān néih sēung yúng dīk hei wān
願你可保祐 沉睡中的情人 yuhn néih hó bóu yauh  chàhm seuih jūng dīk chìhng yàhn
夢裡可將彼此那世界更加拉近 muhng léuih hó jēung béi chí náh sai gaai gāng gā lāai káhn
我怕永遠記掛你這個人 ngóh pa wíhng yúhn gei gwa néih jéh go yàhn
更怕看見你會從幻覺裡下沉 gāng pa hon gin néih wuih chùhng waahn gok léuih hah chàhm
最怕你兩鬢染滿風與塵 jeui pa néih léuhng ban yíhm múhn fūng yúh chàhn
除非這個世上有不死永生 chèuih fēi jéh go sai seuhng yáuh bāt séi wíhng sāng
再次聽見你說 你好愛人 joi chi ting gin néih syut  néih hóu oi yàhn
我怕我會糊塗地認錯了別人 ngóh pa ngóh wuih wùh tòuh deih yihng cho líuh biht yàhn
也怕遠處那細碎的鋼琴 yáh pa yúhn chyúh náh sai seui dīk gong kàhm
任我從迷夢裡錯認你的聲音 yahm ngóh chùhng màih muhng léuih cho yihng néih dīk sīng yām
願我可保祐 隨夢境的來臨 yuhn ngóh hó bóu yauh  chèuih muhng gíng dīk lòih làhm
夢裡可感到跟你相擁的氣溫 muhng léuih hó gám dou gān néih sēung yúng dīk hei wān
願你可保祐 沉睡中的情人 yuhn néih hó bóu yauh  chàhm seuih jūng dīk chìhng yàhn
夢裡可將彼此那世界更加拉近 muhng léuih hó jēung béi chí náh sai gaai gāng gā lāai káhn
願我可保祐 隨夢境的來臨 yuhn ngóh hó bóu yauh  chèuih muhng gíng dīk lòih làhm
夢裡可感到跟你相擁的氣溫 muhng léuih hó gám dou gān néih sēung yúng dīk hei wān
願你可保祐 沉睡中的情人 yuhn néih hó bóu yauh  chàhm seuih jūng dīk chìhng yàhn
夢裡可將彼此那世界更加拉近 muhng léuih hó jēung béi chí náh sai gaai gāng gā lāai káhn

About This Song

Song Title 我怕 (ngóh pa)
Meaning I fear
Release
Music Alex San
Lyrics Lin Xi
Arrangement Alex San
Buy This Song iTunes