Shadow of Your Back (背影) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
要是這刻你微笑我不會落淚 yiu sih jéh hāk néih mèih siu ngóh bāt wuih lohk leuih
如形和影是最癡纏伴侶 yùh yìhng wòh yíng sih jeui chī chìhn buhn léuih
隨時隨地共對 chèuih sìh chèuih deih guhng deui
卻又沒法擁抱下去 keuk yauh muht faat yúng póuh hah heui
當要擁抱便會失去 dōng yiu yúng póuh bihn wuih sāt heui
不知道彼此似誰 bāt jī douh béi chí chíh sèuih
要是你感到難過我不會快樂 yiu sih néih gám dou nàahn gwo ngóh bāt wuih faai lohk
如形和影做那相同動作 yùh yìhng wòh yíng jouh náh sēung tùhng duhng jok
完全來自直覺 yùhn chyùhn lòih jih jihk gok
接近但卻比你慢了 jip gahn daahn keuk béi néih maahn líuh
早了先了後了一步 jóu líuh sīn líuh hauh líuh yāt bouh
始終也背著陽光 chí jūng yáh bui jeuk yèuhng gwōng
如像你的身邊倒影 yùh jeuhng néih dīk sān bīn dóu yíng
你依稀的背影 néih yī hēi dīk bui yíng
不清不醒埋沒了真的本性 bāt chīng bāt síng màaih muht líuh jān dīk bún sing
不可走遠但也不能停 bāt hó jáu yúhn daahn yáh bāt nàhng tìhng
蒙著眼睛怎可分清 mùhng jeuk ngáahn jīng jám hó fahn chīng
你清晰的背影 néih chīng sīk dīk bui yíng
不響一聲常在你左右共鳴 bāt héung yāt sīng sèuhng joih néih jó yauh guhng mìhng
只可惜你未看清 jí hó sīk néih meih hon chīng
要是你想要前進我不會退後 yiu sih néih séung yiu chìhn jeun ngóh bāt wuih teui hauh
如同投影沒有可能獨奏 yùh tùhng tàuh yíng muht yáuh hó nàhng duhk jau
連名字亦沒有 lìhn mìhng jih yihk muht yáuh
卻又剩了一半 keuk yauh sihng líuh yāt bun
在你心裡一半在你身後 joih néih sām léuih yāt bun joih néih sān hauh
怎可能單獨行走 jám hó nàhng dāan duhk hàhng jáu
如像你的身邊倒影 yùh jeuhng néih dīk sān bīn dóu yíng
你依稀的背影 néih yī hēi dīk bui yíng
不清不醒埋沒了真的本性 bāt chīng bāt síng màaih muht líuh jān dīk bún sing
不可走遠但也不能停 bāt hó jáu yúhn daahn yáh bāt nàhng tìhng
蒙著眼睛怎可分清 mùhng jeuk ngáahn jīng jám hó fahn chīng
你清晰的背影 néih chīng sīk dīk bui yíng
不響一聲常在你左右共鳴 bāt héung yāt sīng sèuhng joih néih jó yauh guhng mìhng
只可惜你未看清 jí hó sīk néih meih hon chīng
我快要化做背影 ngóh faai yiu fa jouh bui yíng
難擁抱亦難離棄 nàahn yúng póuh yihk nàahn lèih hei
常陪著你如像你 sèuhng pùih jeuk néih yùh jeuhng néih
如像你的身邊倒影 yùh jeuhng néih dīk sān bīn dóu yíng
你依稀的背影 néih yī hēi dīk bui yíng
不清不醒埋沒了真的本性 bāt chīng bāt síng màaih muht líuh jān dīk bún sing
不可走遠但也不能停 bāt hó jáu yúhn daahn yáh bāt nàhng tìhng
蒙著眼睛怎可分清 mùhng jeuk ngáahn jīng jám hó fahn chīng
你清晰的背影 néih chīng sīk dīk bui yíng
不響一聲常在你左右共鳴 bāt héung yāt sīng sèuhng joih néih jó yauh guhng mìhng
只可惜你未看清 jí hó sīk néih meih hon chīng
如像你的身邊倒影 yùh jeuhng néih dīk sān bīn dóu yíng
你依稀的背影 néih yī hēi dīk bui yíng
不清不醒埋沒了真的本性 bāt chīng bāt síng màaih muht líuh jān dīk bún sing
不可走遠但也不能停 bāt hó jáu yúhn daahn yáh bāt nàhng tìhng
蒙著眼睛怎可分清 mùhng jeuk ngáahn jīng jám hó fahn chīng
你清晰的背影 néih chīng sīk dīk bui yíng
不響一聲常在你左右共鳴 bāt héung yāt sīng sèuhng joih néih jó yauh guhng mìhng
只可惜你未看清 jí hó sīk néih meih hon chīng
分不清分不清你背影 fān bāt chīng fān bāt chīng néih bui yíng
分不清分不清你背影 fān bāt chīng fān bāt chīng néih bui yíng

About This Song

Song Title 背影 (bui yíng)
Meaning
  • Shadow of one’s back
  • Silhouette
Release
Music Shoji Ishii
Lyrics Lin Xi
Arrangement Gary Tong
Buy This Song iTunes (album version)