End of the Game (遊戲的終點) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
遙遠的春天彷彿永沒變 yìuh yúhn dīk chēun tīn fóng fāt wíhng muht bin
年少的天空痛快的雨點 nìhn siu dīk tīn hūng tung faai dīk yúh dím
曾撲捉跟躲藏走過一段 jāng pok jūk gān dó chòhng jáu gwo yāt dyuhn
愉快歡呼聲響起千遍萬遍 yùh faai fūn fū sīng héung héi chīn pin maahn pin
遊戲的終點不可以避免 yàuh hei dīk jūng dím bāt hó yíh beih míhn
人各走一方回頭再懷念 yàhn gok jáu yāt fōng wùih tàuh joi wàaih nihm
才嘆息心裡人不再出現 chòih taan sīk sām léuih yàhn bāt joi chēut yihn
而世間風波只管一變又變 yìh sai gāan fūng bō jí gún yāt bin yauh bin
多麼的想飛奔到你面前 dō mō dīk séung fēi bān dou néih mihn chìhn
一起手牽手躲於你我樂園 yāt héi sáu hīn sáu dó yū néih ngóh lohk yùhn
身邊紛擾追趕假裝不見 sān bīn fān yíu jēui gón gá jōng bāt gin
可惜此刻只得我對夜眠 hó sīk chí hāk jí dāk ngóh deui yeh mìhn
始終找不到一絲你的溫暖 chí jūng jáau bāt dóu yāt sī néih dīk wān nyúhn
一天一天的苦等總等不見 yāt tīn yāt tīn dīk fú dáng júng dáng bāt gin
試問要等到哪時才可相見 si mahn yiu dáng dou náh sìh chòih hó sēung gin
誰要怎麼走怎可以預見 sèuih yiu jám mō jáu jám hó yíh yuh gin
人世的癡愛原來更凌亂 yàhn sai dīk chī oi yùhn lòih gāng lìhng lyuhn
能抱緊的不過一個心願 nàhng póuh gán dīk bāt gwo yāt go sām yuhn
時間一天天只管飄向極遠 sìh gaan yāt tīn tīn jí gún pīu heung gihk yúhn
多麼的想飛奔到你面前 dō mō dīk séung fēi bān dou néih mihn chìhn
一起手牽手躲於你我樂園 yāt héi sáu hīn sáu dó yū néih ngóh lohk yùhn
身邊紛擾追趕假裝不見 sān bīn fān yíu jēui gón gá jōng bāt gin
可惜此刻只得我對夜眠 hó sīk chí hāk jí dāk ngóh deui yeh mìhn
始終找不到一絲你的溫暖 chí jūng jáau bāt dóu yāt sī néih dīk wān nyúhn
一天一天的苦等總等不見 yāt tīn yāt tīn dīk fú dáng júng dáng bāt gin
試問要等到哪時才可相見 si mahn yiu dáng dou náh sìh chòih hó sēung gin
多麼的想飛奔到你面前 dō mō dīk séung fēi bān dou néih mihn chìhn
一起手牽手躲於你我樂園 yāt héi sáu hīn sáu dó yū néih ngóh lohk yùhn
身邊紛擾追趕假裝不見 sān bīn fān yíu jēui gón gá jōng bāt gin
可惜此刻只得我對夜眠 hó sīk chí hāk jí dāk ngóh deui yeh mìhn
始終找不到一絲你的溫暖 chí jūng jáau bāt dóu yāt sī néih dīk wān nyúhn
一天一天的苦等總等不見 yāt tīn yāt tīn dīk fú dáng júng dáng bāt gin
試問要等到哪時才可相見 si mahn yiu dáng dou náh sìh chòih hó sēung gin

About This Song

Song Title 遊戲的終點 (yàuh hei dīk jūng dím)
Meaning End of the game
Release
Music Phil Chang
Lyrics Yuen-Leung Poon
Arrangement Alex San
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Strutting (走路有風, performed by Phil Chang)