Heaven and Earth (天與地) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
當清風長夜裡飛過 dōng chīng fūng chèuhng yeh léuih fēi gwo
當天空圍著你一個 dōng tīn hūng wàih jeuk néih yāt go
思海中期望你想過我 sī hói jūng kèih mohng néih séung gwo ngóh
當深宵無辦法敲破 dōng sām sīu mòuh baahn faat hāau po
當漆黑無力了解我 dōng chāt hāk mòuh lihk líuh gáai ngóh
只好裝仍是你緊抱我 jí hóu jōng yìhng sih néih gán póuh ngóh
但分別中的人夜深是否一人 daahn fān biht jūng dīk yàhn yeh sām sih fáu yāt yàhn
你會否沉悶裡戀上別人 néih wuih fáu chàhm muhn léuih lyún seuhng biht yàhn
見到你吻到你才是得到天與地 gin dóu néih máhn dóu néih chòih sih dāk dóu tīn yúh deih
我討厭每一次長或短短的別離 ngóh tóu yim múih yāt chi chèuhng waahk dyún dyún dīk biht lèih
會等你我等你無論分開天與地 wuih dáng néih ngóh dáng néih mòuh leuhn fān hōi tīn yúh deih
每一吻我將留起再等直至再吻到你 múih yāt máhn ngóh jēung làuh héi joi dáng jihk ji joi máhn dóu néih
當清風長夜裡飛過 dōng chīng fūng chèuhng yeh léuih fēi gwo
當天空圍著我一個 dōng tīn hūng wàih jeuk ngóh yāt go
知不知誰又再牽掛你 jī bāt jī sèuih yauh joi hīn gwa néih
當深宵無辦法敲破 dōng sām sīu mòuh baahn faat hāau po
當漆黑無力了解我 dōng chāt hāk mòuh lihk líuh gáai ngóh
知不知谁愿這刻有你 jī bāt jī sèuih yuhn jéh hāk yáuh néih
但分別中的人夜深是否一人 daahn fān biht jūng dīk yàhn yeh sām sih fáu yāt yàhn
你會否沉悶裡戀上別人 néih wuih fáu chàhm muhn léuih lyún seuhng biht yàhn
見到你吻到你才是得到天與地 gin dóu néih máhn dóu néih chòih sih dāk dóu tīn yúh deih
我討厭每一次長或短短的別離 ngóh tóu yim múih yāt chi chèuhng waahk dyún dyún dīk biht lèih
會等你我等你無論分開天與地 wuih dáng néih ngóh dáng néih mòuh leuhn fān hōi tīn yúh deih
每一吻我將留起再等直至再吻到你 múih yāt máhn ngóh jēung làuh héi joi dáng jihk ji joi máhn dóu néih
見到你吻到你才是得到天與地 gin dóu néih máhn dóu néih chòih sih dāk dóu tīn yúh deih
我討厭每一次長或短短的別離 ngóh tóu yim múih yāt chi chèuhng waahk dyún dyún dīk biht lèih
會等你我等你無論分開天與地 wuih dáng néih ngóh dáng néih mòuh leuhn fān hōi tīn yúh deih
每一吻我將留起再等直至再吻到你 múih yāt máhn ngóh jēung làuh héi joi dáng jihk ji joi máhn dóu néih
見到你吻到你才是得到天與地 gin dóu néih máhn dóu néih chòih sih dāk dóu tīn yúh deih
我討厭每一次長或短短的別離 ngóh tóu yim múih yāt chi chèuhng waahk dyún dyún dīk biht lèih
會等你我等你無論分開天與地 wuih dáng néih ngóh dáng néih mòuh leuhn fān hōi tīn yúh deih
每一吻我將留起再等直至再吻到你 múih yāt máhn ngóh jēung làuh héi joi dáng jihk ji joi máhn dóu néih
也請你記緊留起你心直至我再親你 yáh chíng néih gei gán làuh héi néih sām jihk ji ngóh joi chān néih

About This Song

Song Title 天與地 (tīn yúh deih)
Meaning Heaven and earth
Release
Movie Tears and Triumph
Music Phil Chang
Lyrics Richard Lam
Arrangement Alex San
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Well-Intentioned (用心良苦)